Zubar chojnice

Stomatológia v prostredí ¹tátnej lieèby pre mno¾stvo pacientov je absolútne zdravotníckym zariadením, ktoré nezahàòa daòové právo. Ak v¹ak zubár vykonáva svoju prax, potom je zodpovedný za to, aby na¹e slu¾by boli odhadnuté s finanèným titulom a plati» dane s pomocou vo vý¹ke urèenej týmto úradom.

Povinnos» plati» daòovým titulomBohu¾iaµ, v programe by existovalo, keby sa lekári vykonávajúci vlastnú lekársku prax nezhodovali s kanceláriou, kedy je potom povinné urobi» obuvníka alebo poèítaèový technik. Preto v podnikateµskom prostredí je zubný lekár tá istá spoloènos» poskytujúca slu¾by a mala by by» úètovaná aj na daòovom úrade. Samozrejme, lekári platia niekoµko rôznych hodnôt, ako napríklad obuvníci. Je v¹ak dôle¾ité, aby si pacienti pamätali, ¾e majú takú povinnos». Správy z posledných mesiacov ukazujú, ¾e odborníci sa nezapoèítavajú, preto¾e ide o zdanenie, tak¾e stojí za to konzultova» s zubným lekárom, aby si vy¾iadal potvrdenie. Povedzme tie¾, ¾e príjem je základom pre prijatie s»a¾nosti na slu¾bu, rovnako ako v prípade úspechu ktorejkoµvek inej servisnej spoloènosti.

Aká je najvýznamnej¹ia suma pre zubára?Zubný lekár s pokladòou bude ma» o nieèo menej práce ako napríklad obchod s potravinami. Vytlaèí skôr krátke potvrdenia s jednou alebo dvomi polo¾kami a jedna pokladòa sa nebude pou¾íva» niekoµko stokrát denne, keï v prípade obchodu, ale niekoµko alebo desa»krát. Preto by mal zubár investova» v malom mno¾stve, maximálne zjednodu¹ené aj veµa príjemné na pou¾itie. Bohu¾iaµ je rád, ¾e hµadá takéto zariadenie, ale na¹»astie obchody ponúkajú rôzne modely. Profesionálni predajcovia najèastej¹ie odporúèajú výber novitus nano e.

Èasto zabúdame, ¾e súkromná zubná ambulancia je podnik ako ka¾dý iný a ¾e zubný lekár musí tie¾ urobi» odhad s daòovými úradmi. Preto sme pripravení v¹eobecne zablokova» tento typ nezrovnalostí. Nestojí za to by» prítomný, ani by sme to nemali robi». Súkromná lekárska prax je podnik ako ka¾dý iný, pou¾íva sa iba na lieèbu µudí a zubár je v rovnakých pravidlách zdaòovania ako ka¾dý iný be¾ný podnikateµ opravujúci práèky alebo televízory.