Zony nebezpeeenstva vybuchu z1 z2

Práca v akomkoµvek výrobnom obchode súhlasí s rizikom výbuchu. Je zodpovednos»ou majiteµov výrobného závodu zabezpeèi», aby sa minimalizovala pravdepodobnos» nebezpeèenstva. Ustanovenia poµského práva takisto hovoria o takejto povinnosti. S cieµom skontrolova», èi vlastníci výrobných závodov dodr¾iavajú predpisy, je potrebné, aby zariadenie malo dokument o bezpeènosti pri výbuchu.

Tento dokument znamená v¹etky prostredia a miesta v domácnosti, ktoré mô¾u by» potenciálne výbu¹né. Okrem toho sa v tomto certifikáte musia nájs» v¹etky preventívne opatrenia, ktoré výrobca zvolil v pláne, aby sa predi¹lo akýmkoµvek nebezpeèným udalostiam. Tento materiál núti majiteµov rastlín po¾iada» o bezpeènos» výbuchu v konkrétnej výrobnej predajni. Ka¾dý majiteµ má za cieµ poskytnú» svojim zamestnancom bezpeèné pracovisko. Preto a v¹etky stroje by mali by» neustále kontrolované a horµavé a obtia¾ne látky ¹peciálne zabezpeèené. Výrobné prevádzky, ktoré nespåòajú takéto bezpeènostné metódy, nemô¾u existova» pri výrobe. Poèas ¹pecializovaných in¹pekcií, keï je zistená hrozba pre potraviny a zdravie µudí v takomto obchode, je táto èinnos» uzavretá, kým sa nezistia v¹etky zistené hrozby. Je to veµmi jednoduchá cesta, preto¾e takéto kontroly umo¾òujú vyhnú» sa mnohým nebezpeèným prípadom v takýchto obchodoch. Preto aj v kodifikáciách poµského dobra sú po¾iadavky, ktoré musí konkrétna továreò robi», aby boli schválené pre tradièné fungovanie. Ak takáto továreò nespåòa príslu¹né po¾iadavky zákona, potom je nepravdepodobné, ¾e pôjde a ani jej zamestnanci nemô¾u existova»,