Zhroma iovanie osobnych udajov bez suhlasu

Mulberry's Secret

Pripravujem sa na to, aby ste si boli jasné, ¾e keï si si urobíte posteµ - dostanete toµko spánku. Zavedenie programu do priameho pohµadu je nevyhnutné, ak chceme kona» rozhodne v akejkoµvek oblasti. Prichádza slu¾ba mrp systému. "Ma» hlavu na krku a celok bude patri», keï hodinár povedal" hodináø ". A tak je to úplne najjednoduch¹ia definícia systému mrp. Nehnuteµnos» je tu najdôle¾itej¹ia.

Uchovávanie informáciíUkladaním informácií, ako je stav tovaru, dopyt po témach, èo je a èo bude vyzera», umo¾níme na¹ej spoloènosti alebo domácnosti pracova» efektívnej¹ie. Ktorú ïal¹iu pomoc mô¾ete da» mrp? Vá¹ starý mu¾ bude ¹»astný, preto¾e v¹etko bude µah¹ie (bez ohµadu na odvetvie, organizácia práce zjednodu¹uje operácie. A keï vá¹ nadriadený má urèitú podmienku, mô¾ete po¾iada» o zvý¹enie ako dôkaz. Rovnaké výhody. Nechcem sa zamie¹a», ale nikto nechce hádza» peniaze.

Plánovanie dopytuSpomenul som, ¾e predtým je tu popísané plánovanie dopytu chránené? Ak premý¹µate presne to, èo robíte na veèeru, koµko tvárí a èo dosiahnete v chladnièke - viete, koµko výrobkov si mô¾ete kúpi», koµko èasu trávite na varenie alebo zaènete robi» v¹etko teplé, keï prídu hostia. V skutoènosti systém mrp nie je nièím iným, ne¾ len ¹ikovným odporúèaním toho, èo ma pri»ahuje v tom, èo potrebujem na to, èo mám robi», a získa» to, èo chcem. Rovnako ako salto na konci. Na ceste. ®iadne sprostredkovanie. A preèo nie? ©mýkaèka na lano má zle analyzované jednotlivé veci. Práve sme preukázali, ¾e systém mrp mô¾e zachráni» ¾ivoty. Potrebujete lep¹iu správu? Nemyslím si ... Myslím si v¹ak, ¾e aj veµa rôznych, dodatoèných výhod priná¹a s vami plánovanie materiálového plánovania (v pláne MRP. Nie je to sranda, ako plánova»! Urobi»!