Zakaznicky servis

Ak ste vlastníkom akéhokoµvek miesta predaja alebo stravovania, viete veµmi dobre, ¾e rýchlos» pou¾ívateµskej slu¾by je nápojom medzi najdôle¾itej¹ími výzvami, ktoré musíte splni». Nikdy ste v¹ak neoèakávali, ¾e veµkým dopadom na posledný rozsah nie je len rýchlos» prípravy objednávky, ale aj samotné zavedenie príkazu do ¹týlu a jeho predlo¾enie vo fi¹kálnej sume.

Ak je to vá¹ dom zdobený, je tu tradièná alebo niekoµko pokroèilých alebo zastaraných pokladníc, tak¾e tento aspekt výrazne predl¾uje èas zákazníckeho servisu, ktorý sa priamo spája s jeho spokojnos»ou alebo jeho o¹etrením zo slu¾ieb, ktoré poskytujete!Svadobná hostina na trhu má stále veµa obèerstvenia a stravovací priemysel mô¾e ma» technologicky vyspelé rie¹enia, ktoré sú priamo ulo¾ené na hodnote ponúkaných slu¾ieb! S touto prácou, ktorá sa pou¾íva na zlep¹enie kvality gastronomických slu¾ieb, pomáhame. Musíme ponúknu» jeden z najrozvinutej¹ích èa¹níkov a barmanských výrobkov - program Gastro Pos Demo.Jeho vyu¾ívanie nie je len dostatoène intuitívne, ale podobne sa podobá tradiènej pokladnici, tak¾e zamestnanci nebudú cíti» vy¹¹ie choroby s prispôsobením sa moderným rie¹eniam! Okrem toho je celý program implementovaný v dotykovom tele, èo poskytuje správny a najdôle¾itej¹ie, oveµa rýchlej¹í výber objednávky. Identifikácia èa¹níka je tie¾ charakteristická znaèným technologickým pokrokom a jednoduchým pou¾ívaním, preto¾e ide o zadanie kódu, ktorý je ideálny pre konkrétnu osobu alebo jednoducho pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos & nbsp; je definitívny "Musí ma»", ak chce by» prítomný v zákazníckom servise na poslednej globálnej úrovni! Gastro Pos sa pou¾íva a páèi sa v moci veµkých gastronomických zariadení a drahých barov! Tak¾e si nemyslite, ¾e chvíµku dlh¹ie a vá¹ dom vzostupe e¹te vy¹¹ie!