Yucateca gastronomia

Prúdiace z anglického termínu kouèovanie & nbsp; (to znamená výcvik je znaèka interaktívneho vzdelávacieho procesu, a to prostredníctvom zavádzania techniky spojenej s psychologickými my¹lienkami. Je Rovnaký ¹týl ¹kolenia zamestnancov spoliehajú na vytvorenie rozhodovacieho procesu v prírode stretnú» ich profesijné zále¾itosti, èo umo¾òuje inej osoby alebo spoloènosti v dynamickej¹í rast tudzie¿ vám umo¾òuje zefektívni» spoloènos». & Nbsp; uèiteµ tohto druhu miesta sú tréneri, ktorí nasledujú heterosexuálnych mu¾ov o nových lietadiel napr. v zmluve s ich podnikania, rozvoja kariéry, a dokonca analyzova» otázky spojené s medziµudskými vz»ahmi s typmi ïal¹ích.

Profesionálny kouèing umo¾òuje klientom robi» lep¹ie rozhodnutia, plne obsadi» ich prirodzené predpoklady, ¹pecifikova» ich plány a zamera» sa na optimalizáciu aktivít zameraných na ich získanie. Kouèing je proces sebarealizácie, ktorého najdôle¾itej¹ím cieµom je zlep¹i» sebavedomie klienta a preukáza» podporu pri slobodnom vykonávaní plánovaných vlakov na základe jeho osobných záverov a intelektuálnych zdrojov. Zvy¹ok jediných èastí cvièení pre zamestnancov v kouèinkovej organizácii je:

kouèovanie je úplne dobrovoµné vzdelávanie;tréner nemá dobré nastavi» pre klienta ¾iadne pravidlá;neuèia µudí, ale chráni ich poèas prejavu;vytvára sa na základe otázok a stimuluje myslenie;musí existova» atmosféra re¹pektu a akceptovania názorov klienta;cieµom je odosla» konkrétne zmeny.