Webove stranky spoloenosti amica

Tehotenstvo, ¹»astné pôrode a neskor¹ie vychovávanie die»a»a sú najpozitívnej¹ie obdobia ka¾dej ¾eny. Budúce matky dychtivo èakajú na deò, keï poèujú tlkot srdca plodu. Preto je pre nich znamenie, ¾e vývoj die»a»a prechádza správnym ¹týlom a ¾e im vedie, ¾e nosia svojich budúcich milovaných potomkov pod srdcom. Drahé budúce matky, nedávajte pozor, ak poèas prvého ultrazvuku doktor nepoèul srdce vá¹ho die»a»a. V poèiatoèných fázach vývoja plodu sú zmeny veµmi jednoduché, prakticky zo dòa na deò a prvý tep srdca je dodatoèný na poèutie u¾ v 21. deò tehotenstva.

Na zaèiatku srdce die»a»a nepozná orgán, o ktorom vieme. V poèiatoèných fázach vývoja plodu je to len druh rúrky, ktorá pumpuje krv. Av¹ak okolo 14. tý¾dòa tehotenstva bude srdce die»a»a dostatoène dôle¾ité (6 mm vo v¹etkých, ¾e bude silné v ultrazvukovom výskume. Bohu¾iaµ, bude v¾dy príli¹ malý na ocenenie jeho správneho vývoja. Na správne posúdenie vývoja srdca die»a»a bude potrebné poèka» a¾ do 20 tý¾dòov tehotenstva, keï srdce nenarodeného die»a»a dosiahne veµkos» 20 mm.

Keï príde na poèutie srdcového tepu, bude to ïal¹í takmer 11 tý¾dòov tehotenstva, ale len pomocou ¹peciálneho prístroja, ktorým je spracovanie prúdu krvi do zvuku. Správny tlkot srdca pomocou stetoskopu je mo¾ný a¾ po prekroèení 18. tý¾dòa tehotenstva. Stojí za to èaka» na poslednú chvíµu - nikdy nezabudnete na prvý srdcový tep ná¹ho budúceho die»a»a.

Poèas celej periódy tehotenstva sa plodová krv nedostala do pµúc die»a»a. Bolo to potom znamenie pre ¹tudenta die»a»a, ¾e e¹te nie je chvíµa voµne dýcha», ale namiesto toho sa zameriava na správny vývoj orgánov. Dôvodom je skutoènos», ¾e srdce die»a»a bude poèas dodávky plne rozvinuté. Od tejto sezóny bude poèúvanie fetálneho srdcového tepu povolené kedykoµvek. Jediné, èo musíte urobi», je jemné nasadenie ucha do hrudníka vá¹ho die»a»a.