Vzduchove filtre

Ka¾dý deò, aj keï stojíme viac v podniku, sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími prvkami, ktoré pôsobia na poµský osud a stav. Okrem základnej redundancie, ako napríklad: umiestnenie, teplota, vlhkos», tie¾ to isté, robíme dodatoène s inými výdychmi. Vzduch, ktorý dýchame, neexistuje v nepochybne èistej, ale zneèistenej, samozrejme, v homogénnom stupni. Pred kontamináciou do prachových rolí sa mô¾eme skry» pomocou masiek s filtrami, ale v tejto oblasti existujú aj iné nebezpeèenstvá, ktoré je èasto »a¾ké odhali». Sú to najmä toxické plyny. S nimi sa mô¾ete zoznámi» len vïaka nástrojom druhu, ako je senzor toxických plynov, ktorý vyberá ¹kodlivé prvky zo vzduchu a informuje o ich prítomnosti, vïaka èomu nás informuje o nebezpeèenstve. Súèasná hrozba je, ¾iaµ, veµmi nároèná, preto¾e také látky, ako sú dôkazy pre Èad, sú nedosiahnuteµné a ich nadvláda v oblasti èasto vedie k vá¾nemu po¹kodeniu zdravia alebo smrti. Okrem toho, aké nebezpeèenstvo pre nás predstavuje, mô¾u by» pomocou senzora nájdené ïal¹ie skameneliny, napríklad sulfát, ktorý je v »a¾kej koncentrácii záhadný a spôsobuje rýchlu paralýzu. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, ktorý je identicky nebezpeèný, ako bolo uvedené vy¹¹ie, a amoniak - plyn prirodzene prijímaný v látke, av¹ak vo významnej¹ej koncentrácii ¹kodlivej pre ka¾dého. Senzory toxických plynov mô¾u tie¾ nájs» ozón a oxid sirièitý, ktorých likér je nebezpeènej¹í ako poèasie má tie¾ slabos» na uzavretie oblasti okolo zeme - od posledného ¹tartu, keï sme vystavení hraniu týchto komponentov, senzory by mali by» umiestnené v optimálnom mieste cítil hrozbu a dajte nám o òom vedie». Ïal¹ie toxické plyny, ktoré mô¾e detektor dodr¾iava», sú korozívny chlór a vysoko toxický kyanovodík, ako aj vo vode rozpustný, nebezpeèný chlorovodík. Ako by mohol by» nain¹talovaný senzor toxických plynov.