Vzduch unika z lopty

Deò v deò, aj v bytí aj doma, sme obklopení rôznymi vonkaj¹ími látkami, ktoré majú dôraz na ich bytie a formu. Okrem základných výplní, ako sú: miesto, teplota, vlhkos», aj celá, musíme vykonáva» s bohatými plynmi. Vzduch, ktorý dýchame, neexistuje v dokonale èistom, ale pra¹nom stave, samozrejme v druhom stupni. Pred opelením v kon¹trukcii prachu máme mo¾nos» zachova» masky s filtrami, aj keï v oblasti, ktorá sa èasto nedá µahko zisti», existujú aj iné nebezpeèenstvá. Jedovaté látky sú pre ne obzvlá¹» nebezpeèné. Zvyèajne sa dá odhali» len pomocou zariadení, ako je detektor toxických plynov, ktorý detekuje ¹kodlivé prvky z atmosféry a informuje o ich prítomnosti, vïaka èomu nás varuje pred hrozbou. Nebezpeèenstvo je bohu¾iaµ veµmi nebezpeèné, preto¾e niektoré plyny, napríklad oxid uhoµnatý, sú bez zápachu a systematicky ich prítomnos» v guµôèke spôsobuje vá¾ne po¹kodenie zdravia alebo smr». Okrem oxidu uhoµnatého ohrozujú nás a ïal¹ie látky, ktoré senzor detekuje, napríklad sulfát, ktorý je v ¹irokej koncentrácii nepostrehnuteµný a dostáva sa do bezprostredného ¹oku. Ïal¹ím toxickým plynom je oxid uhlièitý, rovnako nebezpeèný ako starý a plynný amoniak, ktorý sa skutoène vyskytuje vo vzduchu, aj keï vo vy¹¹ích koncentráciách ¹kodlivých pre hostí. Toxické detektory sú tie¾ schopné nájs» ozón a oxid sirièitý, ktorý je »a¾¹í ako vzduch a má tendenciu zaplni» oblas» v blízkosti zeme, preto by sme mali senzory umiestni» na správne miesto v situácii, keï sme vystavení tejto úlohe. a informujte nás o tom. Iné jedovaté plyny, ktoré mô¾e senzor voèi nám poslú¾i», sú korozívny chlór, ako aj vysoko toxický kyanovodík a µahko rozpustný vo vode, ¹kodlivý chlorovodík. Ako to mô¾e, stojí za to nain¹talova» senzor toxických plynov.