Vyskum spermii

Test plodnosti u mu¾ov je zalo¾ený predov¹etkým na ¹túdiu ejakulátu. Analýza spermií je ¹tandardným diagnostickým prvkom, ktorý pomáha hodnoti» plodnos» mu¾ov.Semen je suspenzia spermií, ktorá pochádza z významov a epididymidov v zmesi prostatických sekrétov, semenných vezikúl a tubulo-bulbárnych ¾liaz (tzv. Plazma spermií. Hlavným úèelom otázky je teda spermie.

Ako by sa test mal vykona»?Táto skú¹ka by sa mala vykona» v mieste, kde po jednom roku pravidelného pohlavného styku bez ochrany (¾iadny zmysel pre vy¹etrenie partnera sa nekonalo oplodnenie. Mal by sa vykona» a po novej metóde zobrazenia v perineálnej zóne a po o¹etrení nádoru semenníkov.

Pred testovanímPred vstupom do ¹túdie je potrebné dosiahnu» urèité ¹tandardy. Výrobok mô¾e by» nepriaznivo ovplyvnený, okrem iného, nedostatoène dlhý èas sexuálnej abstinencie (vzorka by mala by» prijatá v sezóne 2-7 dní od vz»ahu, choroby (najmä tie, ktoré sprevádzajú zvý¹ená teplota, ako aj zneu¾ívanie alkoholu. Vzorka, ktorá sa má vyhµadáva», sa má doda» aj v zdravom type.Analýza spermií je zalo¾ená na jej makroskopickom hodnotení (viskozita, objem, pH a mikroskopické (poèet spermií, ich energia a mobilita. Okrem toho je opísané mno¾stvo protilátok proti spermii. Niekedy sa uvádzajú aj iné testy, napríklad bakteriologické a biochemické testy a test na hyposomézu.

diagnostikaDiagnóza neplodnosti u mu¾ov tie¾ pou¾íva rôzne typy hormonálnych testov. Funguje, okrem iného hladinu voµného a plného testosterónu, hladinu gonadotropných hormónov: FSH, LH, prolaktínu, estadriolu a TSH a FT4.Poruchy neplodnosti mô¾u by» stále výsledkom autoimunitných reakcií. Zis»ujú sa otázky týkajúce sa protilátok proti spermii v sére a sperme. Existuje ten istý tzv nepriama imunofluorescenèná technika. Znamená to vytvori» kombináciu protilátok so spermou. Chcú by» tak mnohí z nich, ¾e úplne potláèajú plodnos». Príèinou porúch neplodnosti sú èasto aj iné typy infekcií. V smere ich vylúèenia sa buduje mikrobiologický výskum.