Vysavae centralnej lode

Mnohí z nás v priebehu èistenia urèite zápasia s rozptýleným stopovým prachom, ktorý bude stá» v oèistenom byte, nesúc s nimi látky, ktoré èasto spôsobujú veµmi úèinné alergické príznaky. Rie¹enie tohto problému mô¾e by» jasnej¹ie, ne¾ si myslíme. Montá¾ prvých vysávaèov na 100% umo¾òuje zbavi» sa neèistôt a mikroorganizmov mimo budovu bez hluku a mimoriadne pohodlného.

Centrálny vákuový systém kanálov, ktoré sú umiestnené v obvyklých stien budovy a sú »a¾ké pre vypú¹»anie odpadu do centrálneho mene sa nachádza v suteréne, technickej miestnosti alebo v gará¾i. Èistiaca hubica a hadica sú pripojené k odsávacím centrám, ktoré sú umiestnené v objekte. Keï je hadica pripojená k tej istej zásuvke, centrálna jednotka automaticky padne. Odvzdu¹nený vzduch po oddelení prachu sa vykonáva mimo budovy a nádoba na odpad je dos» prázdna raz za niekoµko mesiacov. Preèo je dôle¾itý vysávaè tak pohodlný a je silnej¹ou voµbou ako obyèajný vysávaè? Vysávanie prvej je moderná, inteligentná domáca technológia, ktorá zvy¹uje hodnotu na¹ich nehnuteµností a je ¾ivotnou úrovòou. Mnoho efektívnej¹ie filtruje vzduch v byte tie¾ rozptýlené nezanecháva ¾iadne stopy prachu, èo je veµmi efektívne rie¹enie najmä pre alergikov, preto¾e na rozdiel od tradiènej vysávaèa. Vzduch z vysávaèa, èo spôsobuje, alergény a vírusy, je vyèerpaný na vonkaj¹ej strane budovy, upratovanie s centrálny vysávaè je bli¾¹ie, a ïalej praktickej¹ie. Jednou z funkcií je, ¾e umiestnením centrálnej jednotky na tiché miesto výrazne zni¾ujeme hluk poèas èistenia. Absenciou napájacieho kábla nemusí to vies» rovnako ako obyèajný vysávaè, celého zariadenia, èo vedie prach je pochovaný v stenách a malá a flexibilná hadica nám umo¾ní dosiahnu» aj tie najvzdialenej¹ie kúty, bez toho aby museli »aha» po vysávaèom. ®iadny dôvod pou¾itých filtrov, sacia sila vysávaèa je jasná a nezni¾uje poètu naplnenie nádr¾e, samozrejme, rovnaký je vytvorený, aby sa v bývalom vysávaèa.