Vratenie z nakupu pokladne 2015

Nakoniec zaèal svoju hospodársku úlohu alebo roz¹íril svoje obzory pre rôzne oddelenia? Perfektné! Pravdepodobne teraz pri¹iel bod, aby ste si zakúpili pokladniènú pokladòu a zaujímate si, èi mô¾ete èaka» na ka¾dú refundáciu.Mám zaujímavú a slabú správu. Odpoèítanie nákladov na nákup z registraènej pokladnice je k dispozícii len pri nákupe prvej pokladnice. Nemô¾ete sa spolieha» na zµavu za druhú alebo inú pokladòu.

Dôvody na prijatie pomociMo¾no najprv o tom, èo spôsobuje, ¾e si kúpite pokladnicu. A toto:- mô¾ete odpoèíta» DPH, ktorá je zahrnutá v cene pokladne,- mô¾ete zapoèíta» výdavky na hotovos» na daòovo odpoèítateµné náklady,- mô¾ete odpoèíta» 90% èistej ceny zariadenia, ale nie viac ako 700 PLNZnie to dobre? Musíte splni» urèité podmienky na získanie takýchto bonusov. Tu sú:- nákup a fi¹kalizácia pokladnice musí prechádza» predtým, ako vznikne povinnos» registrácie pokladnice,- musíte uvies» miesto, na ktorom je pokladnica in¹talovaná, vedúcemu finanèného úradu v 7-dòovom titulu od jeho doruèenia,- musíte sa vráti» na vedúceho daòového úradu - informova» o poète pokladníc a dôle¾itosti ich pou¾itia. Vyhlásenie by malo by» zlo¾ité PRED registráciou (najskôr v deò predtým- mali by sa vykona» prvé a kontrolné kontroly,- musíte zaplati» v plnej vý¹ke za pokladnicu a ma» doklad o zaplatení za to,- mali by ste zaèa» zaznamenáva» v zákonom stanovenej lehote.A èo úspech, ak ste daòovník, ktorý vytvára prácu odstránenú z dane alebo podlieha povinnosti zaznamenáva» obrat pomocou registraèných pokladníc? Namiesto zrá¾ky mô¾ete vráti» náhradu.musíte:- zaèa» nahráva» najneskôr v pracovný deò- predlo¾i» vy¹¹ie uvedené vyhlásenie o poète pokladníc a apartmáne pou¾itia,- umiestni» reklamu na in¹talaèné prostredie pokladne,- zaplati» celok za pokladnicu.

úèinokA mali by ste vráti» aplikáciu:- meno, meno a obchodné meno daòovníka,- adresové údaje,- daòové identifikaèné èíslo,- v prípade daòových poplatníkov, ktorí poskytujú slu¾by hlavnej a nákladnej dopravy osobnými taxi a taxiami bato¾iny - znalos» dimenzie licencie na vytvorenie cestnej taxi taxíkom a registráciu a boèné èíslo taxíka, v ktorom je registrovaná pokladnica in¹talovaná.Obdobie návratnosti trvá do 25. dòa ¾iadosti daòovníka.Náhrada za odpoèítanie nákupných nákladov z pokladnice sa uskutoèní, ak v lehote 3 rokov odo dòa zaèiatku registrácie:- prestanete pou¾íva» pokladòu, v súèasnosti zabudnete na podnikanie,- bude otvorená likvidácia,- bude vyhlásený konkurz,- preda» spoloènos» alebo dom, a nástupca nebude predáva» v pokladni.