Vakuovy baliaci stroj na kontrolu potravin

Vákuový baliaci stroj zais»uje utesnenie výsledku vo vyhradenej nádobe, zvyèajne fóliovom balení, po odsatí vzduchu z neho.Vákuové balenie umo¾òuje väè¹ie zachovanie èerstvosti balených výrobkov minimalizovaním rastu baktérií a plesní. Potraviny balené v poslednom postupe sú pravdepodobne dokonca niekoµkokrát silnej¹ie ako v prípade iných foriem balenia.

Existuje niekoµko typov vákuových baliacich strojov na trhu, av¹ak ich výroba je podobná, v procese balenia existujú veµké disproporcie.Stroj na balenie komôr - po umiestnení výrobku do finálneho obalu sa vo vnútri komory vytvorí vákuum. Poèas tohto mechanizmu sú ¹pièky vzduchu vytlaèené z obalu. Po ukonèení procesu je otvor zváraný. Komorové baliace stroje sú prezentované v rôznych veµkostiach, od malých a¾ po dvojkomorové zariadenia, ktoré zvy¹ujú úèinnos» balenia. Tento model strojov sa obµubuje predov¹etkým µuïmi kvôli nízkym prevádzkovým nákladom a mo¾nosti a energii pou¾itia. Pou¾íva sa predov¹etkým v potravinárskom priemysle a obchode.Stroj na balenie pásov - na rozdiel od baliacich strojov je balený výrobok mimo zariadenia. Vákuum sa odoberá pou¾itím ¹peciálnej fólie a umiestnením otvoru vrecka tak, aby produkt zostal v zariadení uzavretý. Malé, v kombinácii s bunkovým vakom, rozmermi a vysokou mobilitou sú nepochybnými výhodami tohto typu zariadenia. Av¹ak potreba nákupu ¹peciálneho filmu výrazne zvy¹uje prevádzkové náklady. Pou¾íva sa najmä v potravinárskom priemysle, kde sú výrobky rôznych tvarov, napríklad zverina.Balenie - pri úspechu komorových baliacich strojov nie je voµba typu filmu taká nároèná, keï je v úspechu lamel. Prvý typ stroja funguje predov¹etkým na chudobných a rýchlo dostupných hladkých filmoch. Druhý typ balenia vy¾aduje pou¾itie vrúbkovaného filmu.