Vakuova ta ka tchibo

Multivac je výrobca vákuových baliacich strojov. Je jedným z dodávateµov obalov na svete. Tieto údaje sú obaly do znaènej miery ako pre potraviny, ja tie¾ pre v¹etky druhy tovaru v oblasti biotechnológií a zdravia, a strá¾e a v¹etky druhy a priemyselných výrobkov.

MultivacV jednoduchej ponuke má Multivac okrem iného aj termoformovacie baliace stroje. V súvislosti s veµmi nebezpeèným testom veµkosti výroby príslu¹ných strojov existuje tento názov v rozsahu, v akom poskytujeme zákazníkom viac ako 1000 strojov na celom svete poèas celého roka. Dôle¾itou èrtou produktov spoloènosti je posledná, ¾e v¹etky stroje sú individuálne prispôsobené potrebám jednotlivých zákazníkov, hovoríme predov¹etkým o balení, výkonnosti a tie¾ o prideµovaní zdrojov. Stroje na tepelné tvárnenie od spoloènosti Multivac sa vyznaèujú predov¹etkým odolnos»ou a spoµahlivos»ou.

peèatidloSpoloènos» vyrába tie¾ stroje na výrobu tanièov. Stroje sú tie¾ v súlade s potrebami zákazníka. To platí najmä pre vypú¹»anie obalov, dodávky výrobkov a zásobníkov, kontrola kvality a dodatoèné oznaèenia. Dôle¾itou vlastnos»ou zásobníkov Multivacu je, ¾e sa doká¾u veµmi rýchlo prispôsobi» okolitému výrobnému prostrediu.

Produkty vlajkovej lodeNovým produktom kancelárie sú vákuové komorové stroje. Ide predov¹etkým o stolové stroje, dvojkomorové stroje, stacionárne a komorové stroje. Výrobca má tie¾ rozsiahle znalosti o oblasti automatizovaných rie¹ení, kde veµa dobrých výrobkov mô¾e vyhodnoti». Multivac sa usiluje porozumie» klientovým oèakávaniam, a to aj tým, ktoré sú veµké a matka ich bude schopná riadne spravova». Má vysoký rozsah systémových komponentov.Príkladmi obalov Multivac sú predov¹etkým vrecká, podnosy, tepelne tvarované obaly. Okrem toho cenovo dostupný zber obsahuje fyzické výrobky a zdravotnícke potreby a výrobky, ktoré nie sú urèené na vý¾ivu.Cieµom spoloènosti je udr¾iava» èo naj¹ir¹iu ¹kálu na¹ich produktov. Je to popredný výrobca baliacich strojov aj pri individuálnych baleniach. Stará sa o svoje vlastné vz»ahy so spotrebiteµmi a robí nás pocit, ¾e je to najpohodlnej¹í spôsob, ako vytvori» na¹e produkty.