Uzemnenie a neutralizacia

Úloha elektrostatického uzemnenia spoèíva v zni¾ovaní rizika výbuchu horµavých látok, pri získavaní elektrostatickej iskry. Be¾ne sa spája s prepravou a spracovaním horµavých plynov, prá¹kov a kvapalín.

Elektrostatické uzemnenie mô¾e ma» inú formu. Najobµúbenej¹ie a mierne zlo¾itej¹ie modely sa pripájajú k uzemòovacím terminálom aj z kábla. Pokroèilej¹ie a technologicky vyspelé sú vybavené ochranou proti uzemneniu, vïaka ktorej je mo¾né produkt vyprázdòova» alebo prepravova», keï je uzemnenie jasne spojené.

Elektrostatické uzemnenia sa najèastej¹ie pou¾ívajú pri nakladaní alebo vykladaní ¾eleznièných a cisternových cisterien, cisterien, sudov, takzvaných veµké vrecká alebo prvky procesných zariadení.

Princess Hair

V dôsledku plnenia alebo vyprázdòovania nádr¾í s novým obsahom (napr. Nádr¾e s prá¹kom, granulami, kvapalinami je mo¾né vytvori» nebezpeèné elektrostatické náboje. Zdrojom ich vzniku je pravdepodobne ¾ivé a mie¹anie, èerpanie alebo postrekovanie horµavých látok. Elektrické náboje sa vytvárajú kontaktovaním alebo zmenou jednotlivých èastíc. Mno¾stvo elektrického náboja bude obmedzené na elektrostatické vlastnosti povrchov, ktoré prichádzajú do vzájomného kontaktu. Pri úspechu jednoduchého a rýchleho kontaktu s uzemnením alebo bez nabitého cieµa mô¾e by» vytvorený krátky prúdový impulz, ktorý bude jasný z hµadiska iskry.Nedostatok starostlivosti o iskrové výboje mô¾e zapáli» zmes alkoholov a vzduchu, èo dokazuje výbuch alebo veµká explózia. Elektrostatické uzemnenie eliminuje nebezpeèenstvo výbuchu kvôli riadenému vybitiu elektrostatických nábojov.