Uetovne slu by pre kulturne in titucie

Softvér enova zakúpi v obchodnej knihe komplexný ekonomický a úètovný servis úradu v oblasti evidencie dokumentov, uverejòovania týchto textov a vykonávania deklarácií, ako aj aktuálnych a periodických správ.

Základná práca pre enova modul Komerèný pokladník je úètovný denník, registraèný doklad o kúpe a predaji, evidencia dokumentov - KP, KW, Lp, ZSO.Program má celý rad dokumentov, ktoré súvisia s vysporiadaním s klientmi, ako sú: úrokové poznámky za zlom v cene, upomienku na platbu, potvrdenie zostatku, transfery, dokonca aj elektronické. Softvér enova bol vyvinutý odborníkmi.

vyhlásenieNa základe dokumentov a vyhlá¹ok pou¾itých pre program sa automaticky vytvoria a umiestnia informácie o príjmoch a vyhlásení DPH-7. Systém definovaných filtrov umo¾òuje plnú ponuku na úrovni vytvárania fotiek a získavania poznatkov o výnosoch pre príjemcu v ka¾dom kurze úètovného roka. Úètovanie v poradí Enova objaví novú generáciu softvéru pre v¹etky úèty, ktoré vykonávajú Windows na pozadí. Vïaka pou¾ívaným rie¹eniam je táto my¹lienka mimoriadne flexibilná - z toho vyplýva mo¾nos» nezávislého spracovania a výberu programových parametrov pre nezávislé potreby.

funkcieOkrem funkcií, ktoré sú zalo¾ené na v¹etkých úètovných princípoch, má program veµký rozsah funkcií, ktoré súvisia s automatizáciou nahrávania v¹etkých dokumentov, dokumentáciou opakovaných dokumentov a obchodnými operáciami. Tento program bol vyvinutý s prácou o spoloènostiach, ktoré vedú úèty zalo¾ené na systéme úètov. Nastavenie systému zabezpeèuje, ¾e reaguje na nové návrhy operátorov. Bolo to urobené s uvedením úètovníkov, ktorí majú v úmysle pou¾íva» ergonomické IT nástroje, ktoré ich prezentujú, aby uµahèili ka¾dodennú prácu, ukonèili mesiac alebo finanèný rok.

Záznamy dokumentovOrgán zaznamenáva v¹etky typy dokumentov, ktoré závisia od úètovania úètov. Dokumenty zahàòajú aj faktúry s DPH, aj v prípade zahranièných dokladov, ako sú výdavky, mzdy, odpisy, externé osvojenie atï. Po vykonaní dokumentov mô¾u by» funkcie odlo¾ené na slu¾bu samy.