Uetovna kancelaria akropolis

Úètovná kancelária ako ekonomický subjekt poskytuje slu¾by v rozsahu úètovníctva, vedenia personálnej a mzdovej dokumentácie. Táto pomoc funguje pre iné hospodárske subjekty, ako aj pre prácu, ako aj pre fyzické osoby.Dodávateµ, ktorým je úètovná kancelária, sa podpisom zmluvy zaväzuje, ¾e bude plni» povinnosti súvisiace s výkonom daòového práva, dobrou prácou a tie¾ právami súvisiacimi so sociálnym poistením.

Optima Biuro Rachunkowe bola vyvinutá na zjednodu¹enie práce úètovných kancelárií, ktoré vykonávajú sériu operácií v sérii. Modul Optima je kompletne integrovaný s úètovnou kanceláriou a v¹etky informácie je mo¾né pravidelne aktualizova» a synchronizova». To zaruèuje úètovníkovi pracova» bez dodatoèného prihlásenia.Poèetné moduly programu Optima Biuro Rachunkowe mô¾u by» pou¾ité vo vz»ahu k poètu a spôsobu spoloènosti.A samozrejme, napríklad modul daòovej knihy umo¾òuje jednoduché úètovnícke slu¾by pre spoloènosti. Bude kupova» na vyrovnanie s daòovým úradom, spolu s rôznymi ustanoveniami. Ïal¹ím modulom obchodnej knihy je vies» knihy spolu s najmodernej¹ím zákonom o úètovníctve. Úètovné procesy sú automatizované v súhrnoch. Tento modul zaznamenáva daò z pridanej hodnoty. Umo¾òuje tie¾ zasielanie informácií v elektronických konaniach.Ïal¹í modul Fixed Assets dáva úètovným úradom mo¾nos» vies» evidenciu fixných aktív pre kupujúceho, ako aj správne a svetelné hodnoty. Umo¾òuje tie¾ zavedenie odpisov. Taktie¾ automaticky úètuje odpisy a zaznamenáva históriu investièného majetku.Modul HR a miezd vypoèíta a vydá daòové priznania, vypoèíta príspevky ZUS. Úètovným úradom umo¾òuje vies» úplnú personálnu a mzdovú dokumentáciu. Pracuje s plánom platiteµa. Opravuje mzdy a posiela daòové priznania na daòový úrad. To v¹etko sa deje v súlade s najnov¹ími predpismi, ktoré sú neustále aktualizované.Program Optima je µahko pou¾iteµný softvér úètovných kancelárií a daòových poradcov. Je k dispozícii vo veµkej verzii a servisnom tvare dostupnom prostredníctvom internetu.