Ueesy male dieveata

Vysávaèe dané v priemysle v dôsledku skutoèného priestoru, ktorý sa má èisti», ktorý musí vyèisti» rad nebezpeèných odpadov, by sa mal urèi» nielen dobrou veµkos»ou nádr¾e a funkènos»ou, ale aj silou opotrebovania a pomoci pred výbuchmi. V¹etky tieto charakteristiky spåòajú vysávaèe ATEX, èo ovplyvòuje, ¾e je dôle¾ité, aby sa dosiahli v tmavých podmienkach, ktoré niekedy súvisia so zdravím a trvanlivos»ou.

S vysávaèmi ATEX je mo¾né skladova» veµa ïal¹ích suchých a vlhkých neèistôt. Dokonalo sa vyrovnávajú so zberom v¹etkých druhov prachu, trosiek, trosiek alebo ¾elezných výstrelov a kvapalín. Mnoho nových typov vysávaèov tohto typu umo¾òuje ich prispôsobenie ¹pecifickým podmienkam, v ktorých sa majú pou¾íva». Èistiace prvky vysávaèov boli vyrobené z vynikajúcej hodnoty, ¾e sme boli nerezové. Pred zaèatím výbuchu v kon¹trukcii spojenej s nahromadením mno¾stva zneèis»ujúcich látok chráni vysoký sací výkon a pou¾itie ¹peciálne vystu¾enej a navy¹e nanesenej hliníkovej filtraènej vrstvy. Preto spåòajú nové princípy a kánony na oddelení èistiacich zariadení napísaných v ¹pecifických podmienkach.

Vysávaèe ATEX sa predávajú v rôznych variantoch s nádr¾ami s kapacitou od 40 do 100 litrov, èo im umo¾òuje dlhodobú nepreru¹ovanú prevádzku bez potreby vyprázdòovania nádr¾e. Zároveò v skutoène veµkých rozmeroch výrobca vysávaèa uµahèil jazdu s vysávaèom in¹taláciou veµkých kolies, ktoré sú tie¾ ¹peciálnym brzdovým systémom.