Technologicky pokrok mo e prinies nielen nadej ale aj obavy

V dne¹nej dobe s technologickým rastom sa aktivity, ktoré boli »a¾ké a¾ doteraz, stali reálnymi. V¹etko vïaka vysokému pokroku, ktorý sa predo mnou plní denne.

Drivelan Ultra

Nikto neprekvapuje rozhovory s mobilným telefónom - ba - po generácie, ktoré sa narodili v posledných desiatich rokoch, je nedostatok mobilného telefónu prekvapivo nemo¾né si predstavi». Preto tento vlajkový príklad ukazuje transformáciu, ktorá existuje v úzkej úèasti.

Technologickým vývojom je v¹ak aj vznik rôznych zariadení ka¾dodenného ¾ivota, ako aj postupné zlep¹ovanie vecí, ktoré existujú u¾ dlho. Urèite bude tu veµa dekád veµkej kamery. V súèasnosti nápoje z výstroja, ktoré rozumejú tomuto typu audiovizuálneho vybavenia, sú ich postupné miniaturizácie. Preto vytvára v prvom rade pohodlie ich pou¾ívania, ktoré sa stáva u¾itoènej¹ím bez ohµadu na moment.

Miniaturizácia, ktorá nie je v¹etko oko, má aj nový prvok - mô¾e ohrozi» na¹e súkromie. Akým spôsobom - zvedavý skeptik sa spýta. Napríklad tým, ¾e na pozadí umiestnime cieµ, ktorý by sme nepochybovali o tom, ¾e by v òom mohli nájs» obrazové rekordéry.

Mikroskopické kamery, preto¾e sme u¾ pri¹li do takej miery miniaturizácie, mô¾u existova» men¹ie ako pinhead. Vïaka tomu sú kvázi ¹pioná¾ne práce vïaèným nástrojom. Je to len pre obyèajného obyèajného èloveka, ktorý znie ako fikcia. Ak v¹ak vezmeme do úvahy mo¾nos» registrácie takejto kamery takou kamerou, ktorej úèastníci nechcú, aby niekto vedel o jej výskyte, potom iné svetlo spadá na celú hypotézu.

Mikroskopická registrácia obrázkov mô¾e by» prinajmen¹om pre ekonomickú inteligenciu, pozorovanie na man¾ela podozrivého z nevery, alebo nakoniec zaobchádzanie s miestom v danom meste ako s alternatívnym monitorovaním. Bez ohµadu na systém pou¾ívania mikroskopová kamera vytvorí u¾itoèný nástroj na zaznamenávanie záberov v¹ade tam, kde nemô¾e existova» tradièná bunka.