Technickeho pokroku

Ka¾dý deò sa vo v¹etkých fázach stretávame s veµkým technickým pokrokom v kontakte vèera. Mnohí z nás robia v¹etko pre to, aby udr¾ali krok, a pre mnoho technologických skok je ú¾asný, ale nevedia, ako sa s tým vysporiada».

Tento pokrok sa týka nás v¹etkých. Niektorí uèitelia sa napríklad sna¾ia diverzifikova» svoje záujmy prostredníctvom multimediálnych doplnkov a vodièi si vo svojich vozidlách zostavujú aj nové miniaplikácie, ktoré poèítajú na konci maximalizácie pohodlia a zábavy vyplývajúcej z jazdy.Tento vývoj je tie¾ pripisovaný mnohým s problémami a ¹irokým ka¾dodenným výberom. Obchodníci sa èasto objavujú v osobe, ktorá má najzdrav¹iu pokladòu spomedzi mnohých jednoduchých modelov. Predpokladajú, ¾e fi¹kálne tlaèiarne nebudú silnej¹ou investíciou do registrácie na¹ich slu¾ieb / tovaru. Milióny priemerných µudí v obchodoch sú problémom s najnov¹ími inováciami, ktoré sú samoobslu¾né pokladne.Diskusie o tom, èi technologický pokrok v takom rozsahu, ktorý nás ovplyvòuje ka¾dý deò, je správne alebo zlé, nie je silnej¹ím zmyslom. Nikto z nás v ¹tádiu, aby ho zachoval, neexistuje a jediné, èo mô¾eme urobi», je pokúsi» sa prispôsobi» a zároveò sa nestrati» v èrtách existencie vo v¹etkých èastiach technologického rozvoja. Èo by ste potom mali urobi», aby ste udr¾ali rovnováhu, ktorú potrebujete? Najmä nájs» pole, ktoré by bolo pre nás pravdepodobne cenné a poznanie, ktorý ¾áner je pre nás naju¾itoènej¹í.Stojí za to, ¾e táto vec bola kombinovaná s profesionálnou èinnos»ou. Èasto si neuvedomujeme, ¾e pokiaµ by na¹a ka¾dodenná èinnos» mohla zlep¹i» jedno ïal¹ie zariadenie, alebo va¹u my¹lienku na blízkom poèítaèi. Tým, ¾e tieto aktivity vykonávame na dennej báze, sme èasto v sieti rutín a zabúdame, ¾e èasto deò venovaný kvalite zlep¹ovania práce mô¾e vies» k tomu, ¾e mnoho hodín sa u¹etrí a nie je to deò, ktorý na nás strávi.V projekte trvalého pobytu stojí za to nájs» správny zdroj informácií o tom, ako rastie odvetvie technológií, ktoré nás zaujíma. Za predaj je zodpovedných mnoho èasopisov, v ktorých mô¾eme nájs» dobré informácie. Stojí za to ich hµada» aj na internete, na profesionálnych portáloch a na internetových diskusných fórach, kde sa podobní nad¹enci nazývajú nadobudnuté znalosti.