Stiahnite vyrobok po

Pred urèitým obdobím v reálnom Británii sa odhalilo ¹kandál spojený s pridávaním konského mäsa na hovädzie mäso, èo viedlo k odòatiu podozrivých mäsových výrobkov z radu obchodných re»azcov v západnej Európe. Bohu¾iaµ, s mnohými podobnými ¹kandálmi prechádzame takmer celým európskym kontinentom. Teraz vo ©vajèiarsku sa zistilo, ¾e v obchode namiesto hovädovej svieèkovice sa predalo ¹peciálne upravené a farbené bravèové mäso. Nemci a s hrôzou zistili, ¾e drahé vajcia, teoreticky prúdiace z ekologických fariem, sa v práci ukázali ako vajcia, ktoré zdvihli kurèatá na farmách Dolného Saska a Mecklenburgu.

Popísané zneu¾itia súvisiace s iniciatívou výrobcov a veµkoobchodníkov so su¹eným mäsom sú potvrdením u¾ existujúceho trendu, podµa ktorého sú tieto úspory metódou získavania trhu a kvalita samotného mäsa je len okrajovou zále¾itos»ou. Je otvoreným tajomstvom, ¾e be¾ne pou¾ívanou technológiou v veµkoobchodoch s párkmi sú plnené mäsové výrobky so soµnými roztokmi, ktoré zlep¹ujú ich objem. Injektory s tisíckami ihiel dodávajú do tela vodu konzervaèné látky, plnidlá a polyfosforeèné látky. To zvy¹uje ziskovos» produkcie mäsových výrobkov, preto¾e soµanka je èasto dokonca polovica váhy klobásy, èo znamená, ¾e jeden kilogram mäsa mô¾e by» zozbieraných jeden a pol kilogramov mäsových výrobkov. Pozornos» by sa mala venova» listom vykoreneného mäsa, ktoré sme kúpili, a zabráni» tým, ktoré boli èerpané chemikou.

To v¹etko sa deje v majestátu zákona, tentoraz namiesto by» dodr¾ané s receptami a noriem upravujúcich produkciu vynikajúcich mäsa, v súèasnosti prakticky ka¾dý miêsopodobny výrobok iste ¾ijú legálne predávané prostredníctvom veµkoobchodné mäsa. MOM (tj tzv. Mechanicky separované mäso je vyjadrením mäsového odpadu vyplývajúceho z oddelenia kostry od správneho tela. ©µachy, chrupavky, kosti, tuk, membrány, krídla, ¹tiepané kosti, perie a vlasové zvy¹ky sú pripojené pod tlakom cez separátor, a výsledná drvina je základný vstup pre najlep¹í mäsových výrobkov. MOM neobsahuje prakticky ¾iadnu nutriènú hodnotu, ale je obohatená o antioxidanty, oleje, emulgátory, polyfosfáty a látky zvy¹ujúce chu». Stojí za to strávi» trochu viac na osvedèených produktoch vynikajúceho stavu namiesto otravy tela ...