Sopotska sopotska modna prehliadka 2017

V sobotu sa uskutoènilo zobrazenie najnov¹ej zbierky miestneho výrobcu odevov. Podujatie prilákalo veµa divákov, ktorí sa chystali vidie», èo dizajnéri budú môc» vari» pre sezónu. Medzi publikom sme mohli vidie» aj niekoµko celebrít, novinárov a politikov.Výstava bola jemne vyladená v najmen¹ej téme a plnos» prebehla bez akýchkoµvek preká¾ok. Na systéme mô¾eme obdivova» modely predstavujúce nádherné, letné, ruène vyrobené obleèenie. Pou¾ívali celkom pravú a pokojnú tkaninu s veµkými farebnými farbami, vrátane bavlny, µanu a hodvábu. Na¹i novinári si obµúbili vzdu¹né, farebné maxi sukne v súhrnoch z háèkovania. Okrem nich, krajka, romantické ¹aty a blúzky s výstrihmi a vy¹ívané bikiny tie¾ vyvolali re¹pekt. Na teplé obleèenie navrhli dizajnéri pre µudí, okrem iného, splietané klobúky s veµkými kruhovými objazdmi, zdobené krajkou a atraktívnymi kvetmi.Po prehliadke sa uskutoènila aukcia krásnych svadobných ¹iat vyrobených pre túto príle¾itos». Obleèenie bolo dané osobe, ktorá by chcela zosta» anonymná. Okrem toho sa niektoré obleèenie z najnov¹ej zbierky e¹te stále dra¾ilo. Príjmy z tejto aukcie budú pomenované pre vlastný sirotinec. Treba zdôrazni», ¾e názov netrpezlivo podporuje mno¾stvo príjemných a priateµských akcií. Pou¾ívatelia u¾ niekoµkokrát umiestnili svoj vlastný tovar na aukcie a ako bol predmetom predaja dokonca aj náv¹teva jednej z tovární.Zástupca spoloènosti nám povedal, ¾e najnov¹ia zbierka sa dostane do obchodov u¾ zaèiatkom mája. Okrem toho informoval, ¾e spoloènos» má otvorenie internetového obchodu, kde by rôzne zbierky boli ochotné by» odli¹né ako v stacionárnych súboroch.Ïal¹ia znaèka obleèenia je jedným z najväè¹ích výrobcov odevov v krajine. Má niekoµko tovární na celom svete. Zamestnáva niekoµko tisíc µudí, a to predov¹etkým mnohí z najlep¹ích krajèírov, krajèírov a architektov. Ka¾dú chvíµu sa táto hodnota vynakladá na výmeny s vysokými poµskými dizajnérmi. Tieto zbierky sú, samozrejme, veµmi ocenené, ¾e pred zalo¾ením obchodu sú pripravené v ranných frontoch skoro ráno. Tieto zbierky pochádzajú z tohto drahého dòa.Èlánky tejto spoloènosti u¾ mnoho rokov boli veµmi populárne medzi spotrebiteµmi a nakoniec aj v zahranièí. Keï o òom pí¹e, nezmieòuje sa o mnohých cenách, ktoré získala a ktoré tvrdia, ¾e zisky majú najlep¹iu kvalitu.

Nonacne

Zobrazi» vá¹ obchod: Jednorázové obleèenie veµkoobchod