Skladovanie masa bez chladnieky

Zamestnanec potrebuje na konzumáciu tri veci. Kyslík, pitie a potraviny. Rovnako ako vzduch a voda s obdobím nepokazia, jedlo stráca svoju funkciu. Mäso sa stáva zastarané a zavádza smrad, èervy otvorené v p¹enici a úèinky hniloby. Po mnoho tisíc rokov µudia hµadajú spôsob, ako skladova» potraviny tak, aby ich bolo mo¾né konzumova» èo najdlh¹ie.

Spôsoby skladovania potravínTam bolo veµa spôsobov: solenie mäsa, su¹enie v teple, fajèenie. Výroba v reálnom íle, mrazenie, morenie, morenie aj celé. Dnes sa potraviny zaèali bali» vo vákuu. Vákuové baliace stroje sa otvárajú z troch stoviek príjemných a hádzajú do krajiny devä» tisíc. Najlacnej¹ie modely len balia na¹e potraviny a tie najdôle¾itej¹ie ponúkajú aj mo¾nos» regulova» teplotu a vari» potraviny vlo¾ené do tejto formy.

Ako funguje baliaci stroj?Napríklad ka¾dý baliè nemá z akéhokoµvek dôvodu podobnú stratégiu. Na prístroji je èerpadloa tesniaci pásik potiahnutý teflónom. Nasáva vzduch zo stredu obalu tak, aby plast pevne prilnul k sviatkua zároveò utesòuje okraj tak, aby sa vzduch nedostal dovnútra. Systém teraz balí chlieb, mäso, zeleninu a syr. A je to posledné veµmi výhodné rie¹enie. V závislosti od typu potraviny mô¾e by» skladovateµnos» produktu dokonca 4-krát väè¹ia. Napríklad varené cestoviny sa pou¾ívajú a¾ pribli¾ne tri dni a táto vákuovo balená cestovina trvá a¾ 12 dní. Vákuové baliace stroje sa nepou¾ívajú, ale vo veµkých predajniach. Takéto zariadenie mô¾e by» poskytnuté v domácnosti. Vákuové balenie je veµmi spoµahlivé rie¹enie. Nákup sto ¹peciálnych ta¹iek na balenie potravín je len 40 PLN. Vïaka takýmto nízkym výdavkom mô¾u by» potraviny, ktoré plánujeme dosta» na dovolenkový model, ulo¾ené oveµa dlh¹ie ako v nádobe alebo v plastovom boxe, ktorý èitatelia èasto pou¾ívajú.