Rozru ena depresia

Samovra¾du mo¾no pova¾ova» za poslednú fázu depresie. Èlovek v ¹irokom dobrom nie je, preto¾e si myslí, ¾e je blízko seba, akoby z nejakého dôvodu mal prís» na súkromnú existenciu. Zvyèajne najèastej¹ou príèinou samovra¾edných my¹lienok v horách hos»a je nelieèená depresia, extrémne ¹tádium depresie sú samovra¾edné my¹lienky. Na svadbu nie sú náhle. Èasom sa zvy¹ujú, zaèínajúc od zlej nálady, problémov so spánkom, nízkeho sebavedomia a v¹eobecne chápaného rezignácie a chyby nádeje. Ako vidíte, v¹etky pokusy o samovra¾du sú odstrániteµné a len vtedy, keï je rastúca depresia diagnostikovaná a dobre lieèená a osoba so zlou je nále¾ite postaraná. Bohu¾iaµ, existuje ïal¹ie podnecovanie pacienta, presta» si pamäta» robi» so sebou. V presvedèení, ¾e jedlo je skvelé, a takýto výstup je nevhodné, nemajú tu¹enie, preto¾e osoba trpiaca depresiou mô¾e tie¾ posúdi» ich individuálnu budúcnos» len z negatívnej, depresívnej strany. Ako mô¾ete vidie», akékoµvek depresívne my¹lienky vyskytujúce sa u osoby by sa mali lieèi» farmakologicky av extrémnych prípadoch, alebo tie¾ v èase pokusu o výmenu na jednoduchý ¾ivot, mô¾e by» potrebné ¾i» hospitalizáciu pod dohµadom kvalifikovaného personálu.

Niektorí pacienti s depresiou so samovra¾ednými my¹lienkami sú významným spôsobom informovaní svojho lekára o tom, ¾e ich úroveò zdravia sa vrátila k tomuto princípu. V jednotlivých prípadoch je detekcia l¾i dodatoèná, najmä keï pacient bol vo veµmi rýchlom tempe, ale bohu¾iaµ sa veµmi èasto stáva, ¾e pacientove podvody nie sú rozpoznané, a preto sa hnev, zbavený vhodných prípravkov a strá¾e, rozhodne ís» do vlastného bytu. Vo vybraných prípadoch, na¹»astie relatívne zriedka, mô¾ete vidie» formovanie ¹pecifických skupín, ktoré sú na konci kombinovania charakteru so samovra¾ednými mo¾nos»ami, spoloène sa dr¾ia tú¾by, ktorou je skrátenie vá¹ho bytu a plánovanie druhu stretnutí, poèas ktorých sa pacienti dopú¹»ajú trhu. samovra¾da. Na lieèbu nie je úplne celkom rýchle. Taktie¾ si nie sú vedomí toho, ¾e mô¾u by» chorí. Keï sa objavia prvé samovra¾edné tendencie, obdobie èakania na stretnutie s odborníkom je príli¹ dlhé. A cez ná¹ deò, poèas celých dní v tý¾dni, µudia, ktorí sú príli¹ depresívni, mô¾u vola» bezplatnú Modrú líniu, ktorá ponúka rady a podporu v osobnom utrpení, ktoré je dostatoèné na to, aby bolo mo¾né nav¹tívi» lekára.U¾ v Poµsku ka¾doroène spácha samovra¾du pribli¾ne niekoµko tisíc µudí. Nane¹»astie, alebo niektorí z nich kontaktujte odborníka!