Rezaeka zeleniny

Ka¾dý miluje tradièný poµský gulá¹ z kapusty vy¹µachtenej na poµskej pôde. Vo vz»ahoch z regiónu alebo preferencií mô¾e by» problém vzdialená kapusta. Tradièné bigosy sú re¹pektované aj z kyslého aj z µahkej kapusty, ktoré sú zmie¹ané. Niektoré z nich v¹ak pracujú len s okyslenými alebo sladkými. Chcem to, ale len na môj vkus.

Kapusta by mala by» nakrájaná veµmi jemne, preto¾e len to prinesie veµkú chu». Nô¾ sám by pravdepodobne ¾il. Poïme teda vyskladni» kapustníky vo va¹om sklade. Sú lacné, ale znaène významné a umo¾òujú veµmi prípravu jedál, ktoré sa zbierajú z kapusty. Je pravda, ¾e vytvára individuálnu veµkos», zatiaµ èo súèasná je malá, preto¾e je to pohodlie. Typický krájaè je vyrobený z prírodného dreva a èepele. Poèas jeho pou¾ívania musíme veri» na prsty, preto¾e jeho èepele sú veµmi vysoké. Pri správnom pou¾ívaní by sa v¹ak toto nemalo sta». Pou¾itie je mimoriadne èitateµné, myslím si, ¾e je lep¹ie strávi» ka¾dý.Okrem kapusty potrebuje dobrý bigos aj iné mäso, tj ¹unku, klobásu, slaninu alebo nové, ktoré majú radi èo. Potrebujeme nejaké korenie. Pepper a soµ sa budú zbiera» moderným spôsobom. Za zmienku stojí aj partia bobkových listov, ktoré odoberajú arómu zo známeho problému. Mô¾ete tie¾ prida» huby a huby na gulá¹, ale nie sú potrebné. V¹eobecne platí, ¾e bigos je sila verzie aj vo v¹etkom, èo sa ho dom dozvie v ïal¹ej technike, tie¾ chutí úplne inak. Mäso mô¾e by» okam¾ite vlo¾ené do hrnca na prípravu s hotovos»ou a vlastnými predmetmi alebo predtým peèené alebo vyprá¾ané. A¾ potom ich pridajte do zvy¹ku jedla. Bigos by sa mal vari» asi 40 minút, tak¾e by som ho nehorel. Pri varení v kuchyni sa extrahuje celá aróma z hrnca. Varenie mô¾ete urýchli» pomocou tlakového hrnca. Vïaka nemu skonèíme bigos a celá aróma tie¾ neuteèie. To dodá poµskému pokrmu extra príchu».Bigos je jedlo, ktoré mô¾eme servírova» na dlhom obrade. Pre dovolenku, narodeniny alebo prípravu pre zamestnancov. Ka¾dý vie, ¾e tento problém chutí dobre nasledujúci deò po jeho vytvorení.