Registracia hotovosti

Stretávame sa s pokladòami v ka¾dom obchode alebo supermarkete - slovom, kde sa vykonáva maloobchodný predaj. A od zaèiatku. Èo teda má fi¹kálna pokladnica?

Pokladne, inak známe ako registraèné pokladne, nie sú prekvapujúce ako elektronický nástroj, vïaka ktorému mô¾eme urèi» nákup a vý¹ku dobrej dane a DPH splatnej z maloobchodného predaja. Vo svete existujú fi¹kálne zariadenia, ktoré nemajú fi¹kálnu pamä» a informácie o nákupoch sa zaznamenávajú v zahraniènej zabezpeèenej pamäti.

V súèasnosti sú v Poµsku pokladnice vybavené fi¹kálnym povedomím o charakteristikách OTP (One Time Programming, ktoré sú oznaèené jedineèným èíslom, v ktorom sú alokované èisté sumy a dane na rie¹enie dátumu predaja. Samozrejmos»ou je aj celková vý¹ka dane a hrubá cena.

Divízia registraèných pokladníc.Vzhµadom na výstavbu registraèných pokladníc majú nárok na skutoèné registraèné pokladne elektronickej pokladnice (ECR, ktoré:- spolupracova» s poèítaèmi;- ide o fi¹kálne tlaèiarne;- ide o poèítaèové registre;- systémy POS / EPOS (miesto predaja / elektronického predajného miesta;- sú to terminály pokladnice.

Systémy, ktoré sa pou¾ívajú v súhrnoch, sú tie¾ oprávnené na dva základné systémy:- autonómne systémy (pokladnièný program a aplikaèný program sa vyberajú vo vnútri pokladnice, ako napríklad: POS, ECR, úplná základòa komodít PLU, zoznam kódov, názvy komodít priradené symbolom písmen daòovej sadzby PTU (daò z pridanej hodnoty;- Poèítaèové systémy (aktuálna pokladnica nemá numerickú klávesnicu, ale fi¹kálna tlaèiareò má niekoµko tlaèidiel na tlaè dennej fi¹kálnej správy. Predaj v tejto vý¹ke sa organizuje pomocou aplikaèného programu na poèítaèi, ktorý tie¾ riadi súbor fi¹kálnych pokynov.

firma