Psychologicko terapeutka si myslela centrum psychoterapie vo var ave

Mnoho dievèat nerozli¹uje psychológov od psychoterapeuta. Osoba, ktorá je psychológa, je mu¾, ktorý ukonèil ¹túdium svojho magisterského ¹túdia: psychológia. Psychoterapeutka je úloha, ktorá po absolvovaní lekárskeho alebo humanistického ¹túdia absolvovala ¹tyriroènú psychoterapeutickú ¹kolu a získala osvedèenie v psychologickej skupine, ktorá bola patrónou danej skupiny.

®ena s takýmto dokladom si mô¾e zalo¾i» svoj vlastný psychoterapeutický úrad (a teraz nie je súkromná psychiatrická slu¾ba a ¾ena s magisterským diplomom v psychológii ju u¾ nemô¾e vytvori».Psychiater je na druhej strane ¹pecialistom na medicínu, absolvoval lekársku ¹kolu. Existuje jeden odborník, ktorý sa zvyèajne nachádza v nemocnici v neuropsychiatrickom oddelení. Psychiatr má záujem o rozpoznanie a pomoc pri farmakológii vnútorných ochorení a pacientov s neurologickým zázemím.Pamätajte, ¾e psychoterapeut je nerovný. Existuje niekoµko dôle¾itých psychoterapeutických ¹kôl a psychoterapeut, ktorí sa na zaèiatku jednoduchej profesionálnej príle¾itosti musia rozhodnú», na akú ¹kolu chce vzdeláva». To je potom ¾i» behaviorálna ¹kola, ktorá sa zhroma¾ïuje okolo zavedenia èloveka správnymi spôsobmi, ako ho pou¾i». Mô¾e existova» napríklad analytická terapia, ktorá uzdravuje µudskú bytos» tým, ¾e hovorí, diskutuje o cieµoch, ktoré ju prijali.Preèo potrebujete pamäta» vy¹¹ie vzdelanie, aby ste mohli po¾iada» o psychoterapeutickú ¹kolu, po ktorej sa mô¾ete sta» psychoterapeutom? Je to posledná, ktorú vy¾adujú v¹etky psychologické spoloènosti a závisí oveµa viac na súèasnosti, ¾e terapeut musí ma» primeranú úroveò intelektuálneho fungovania. Mu¾, ktorý neexistuje v byte, aby úspe¹ne ¹tudoval, zvyèajne nebude schopný by» terapeutom. Ak chcete by» terapeutom, mal by jednoducho bra» vedomosti na optimálnej úrovni.Akú prácu si vyberiete poèas psychologickej prípravy?¥udia, ktorí sa potrebujú sta» psychoterapeutmi, by si mali vybra» klinickú ¹pecializáciu, preto¾e to je najviac ochotne vidie» medzi kandidátmi na psychoterapeutické vedy.