Programy pre servisne spoloenosti

Skúsenosti ukazujú, ¾e pri výbere dobrého programu pre spoloènos» by sa malo zaobchádza» veµmi starostlivo. Èi uvádzané nástroje budú ma» úèinok a budú ma» pozitívny vplyv na rozvoj podniku, závisí od vysokého výkonu na presnom urèení cieµa, ktorý má splni». Náklady na nové rie¹enia IT pre mnohé spoloènosti - najmä pre malé firmy - mô¾u ¾i» príli¹ vysoko, aby si mohli dovoli» chybu.

Výrobcovia, ktorí si tieto témy uvedomujú, èoraz viac ponúkajú rôzne spôsoby distribúcie svojho softvéru. Príkladom je optimálny demo program, ktorý vám umo¾ní kontrolova» funkènos» tohto nástroja po dobu 60 dní. Po závereènej fáze sa musí zákazník rozhodnú», èi si kúpia softvér alebo sa odhlásia. Pokiaµ sa zákazník rozhodne pokraèova» v pou¾ívaní, existuje mo¾nos» prenies» existujúcu informaènú základòu z demoverzie na skupinu s plnou hodnotou. Stojí za zmienku, ¾e poradie v demon¹traènej skupine má plné funkcie, ktoré sú lacné v celej skupine. Jediným rámcom je obdobie, poèas ktorého je dôle¾ité ma» z aplikácie. Spoloènos», ktorá má záujem o toto modelové rie¹enie, mô¾e získa» optimálnu demo verziu od výrobcu po vyplnení registraèného formulára alebo objednávku na CD na adresu spoloènosti. Rovnaký nástroj v tejto kategórii má vynikajúcu podporu pre výrobcov, a preto, ak má pou¾ívateµ problémy s jeho podporou, mô¾e ho prevzia» od technickej slu¾by. Aj na webovej karte sú u¾itoèné materiály, ktoré pomáhajú pri správnej in¹talácii tohto systému. Ïal¹ou výhodou optima programu je skutoènos», ¾e je teraz pripravená databáza. Prostredníctvom toho, èo im necháme èasovo nároèné na to, aby sme tak urobili vo flash, budeme in¹talova» demo databázu, ktorá u¾ má príkladné osídlenia. Vïaka tomu mô¾eme teraz otestova» v¹etky dáta programu. Ich in¹talácia je spontánna a nemala by spôsobova» problémy aj pre zaèínajúcich klientov tohto softvéru.