Program riadenia stavebnej firmy

Symfónny obchodný program je spojený s predajom. Najèastej¹ie sa pou¾íva v miestnych a malých podnikoch. Program sa zaujíma aj o úplné záznamy o zásobách. Kúpí doklady na predaj, sklad, nákup a platbu. Program je spojený s tlaèiaròami, registraènými pokladòami a èiarovými kódmi.

Najdôle¾itej¹ie výhody programuProgram spoèíva v dvoch skupinách: predaj (bez skladu, predaj so skladom (má skladový servis. Softvér podporuje hotovostné a bezhotovostné platby a stále pracuje s bankami. Symfonia trade pou¾ívajú iným spôsobom obchodné a servisné spoloènosti. Softvér zakúpi na pou¾ívanie grafických rozlo¾ení. Vïaka plánu mô¾eme zaznamena» typ a dátum platby, predajnú cenu, sumu zliav, vý¹ku pô¾ièky. Symfonia handel poskytuje kompletné slu¾by pre komerèné, skladové a pokladnièné doklady. Program spolupracuje s plánom Symfonia Finanse i Ksiêgowo¶æ. So svojimi slu¾bami mô¾eme ma» správy, periodické vyhlásenia, kontrolu obratu a då¾ku doruèenia.

Program vám umo¾ní zruène vykona» inventár. Funkcia zrýchleného zobrazovania materiálov a súvisiacich materiálov je u¾itoèná. Softvér vám umo¾òuje pracova» s databázou dodávateµov. Zamestnanec je schopný doplni» a upravi» databázu dodávateµov. Medzi inými mô¾u by» vyhµadávané protistrany po¹tové smerovacie èíslo, názov spoloènosti. Aplikácia podporuje mnoho èasopisov. Symfónia je jeho rozhranie (vyzerá pekne a je µahké na pou¾itie. Vïaka tomu je aktivita so systémom silná a efektívna. Symfónny obchodný program bude pravdepodobne ¾i» akceptovaný v spoloènostiach, ktoré nie sú moderné elektronické zariadenia. Veµkou výhodou programu obchodu Symfonia je veµké vzdelávanie systému. Projekt nevy¾aduje ¹peciálne ¹kolenia a kurzy.