Program na predaj poz

Ka¾dý vlastník je zodpovedný za zabezpeèenie bezpeèných pracovných podmienok pre zamestnanca a za informovanie o rizikách a nebezpeèenstvách, ktoré mô¾u by» spojené s poskytovaním èinností na urèitom mieste. Páni musia zabezpeèi» kontrolu a protipo¾iarnu bezpeènos».

Flexa Plus OptimaFlexa Plus Optima - Inovatívny makromolekulárny vzorec pre zdravie va¹ich kåbov!

Typické zariadenie, ktoré sa pripája v oblasti na zvý¹enie úrovne po¾iarnej bezpeènosti a ochrany proti výbuchu, sú akustické signalizátory, nazývané aj zvukové. Mali by pou¾íva» poèetné a hlasné akustické výstrahy, ktoré budú dáva» o bezprostrednom nebezpeèenstve, t. J. O zmene stavu zariadenia.Na poµskom trhu je k dispozícii celý rad iných typov akustických zariadení. K dispozícii sú bzuèiaky, viacfarebné sirény, pípnutia a gongy. Zariadenia mô¾u by» elektrické alebo manuálne. Väè¹ina lacných modelov je v zabudovanej triede. Sú to nová veµkos», tvar a intenzita zvuku.Zabudované elektronické bzuèiaky, ktoré mo¾no vytvori» v dierach s priemerom pribli¾ne 22,5 mm, sú veµmi reálne. Zariadenia sa vyznaèujú intenzitou zvuku v stenách pribli¾ne 80 dB. Venujú sa èítaniu aj v extrémne nároèných podmienkach prostredia.Multitone siréna má 8, 16 alebo 32 rôznych spôsobov, ako aj svetelný stav, vïaka ktorému je mo¾né zvýrazni» výstra¾ný signál.Zvuky sú zvyèajne organizované v pracovnom byte. Najmä vo veµkých výrobných prevádzkach, kde je nebezpeèenstvo výbuchu alebo po¾iaru silnej¹ie ako na ïal¹ích miestach. Signalizaèné zariadenia sú samy mimo výnimiek varovného systému hroziaceho nebezpeèenstva.