Priprava masa v poharoch

Ka¾dá domáca re¹taurácia skôr èi neskôr èelí výzve, aby sa èas» mäsa pre znaèný poèet µudí. Èasti by mali by» èo najskôr a mali by sa vytvori» v èo najkrat¹om èase, aby sa predi¹lo strate chuti, ktorá vy¹la z veµkého úlo¾iska.

Black Mask

Na¹»astie moderná metóda vyrie¹ila tento bod tým, ¾e ponúkla ¹éfkuchárom mo¾nos» mechanického spracovania mäsa. Umiestnený vnútri no¾ov, rezanie mäsa zlep¹uje jeho ¹»avnatos» bez straty plnosti spôsobenej tradièným zlomením. Umo¾òujú a vyhýbajú sa striekaniu kvapalín, ktoré sa vykonávajú na zvý¹enie úrovne hygieny v zmysle polohy.Na trhu rozli¹ujeme dva typy sekaèek, ktoré sa lí¹ia predov¹etkým pohonom, spracovateµskou kapacitou a dostupnými funkciami. Náklady na jednotlivé modely èasto závisia od pou¾itých materiálov, výrobcu a realizovaných rie¹ení.Ruèná rezaèka je jednoduché zariadenie urèené hlavne na súkromnú a jemnú gastronómiu. Svaly u¾ívateµa sú hnacou silou, ktorou kµuka umo¾òuje komponenty cez stroj. Veµkou nevýhodou tohto typu príslu¹enstva je jemné mno¾stvo priestoru obsadené, ale vzhµadom na pomerne vysokú cenu (od 800 do 10 tisíc PLN mô¾u ceny opotrebova» pre svojich u¾ívateµov nerentabilné. Nevýhodou je výrazne ni¾¹ia spracovateµská kapacita v porovnaní s ni¾¹ie uvedenou elektrickou frézou.Elektrický vrtuµník je in¹titúcia urèená predov¹etkým v¹etkým stravovacím zariadeniam. Na rozdiel od ruèného rezaèa sú no¾e èepele vyrábané pomocou motora.Otáèaním kµuky kµuky a obmedzením µudskej úlohy na vypchávanie mäsa výrazne zvy¹uje kapacitu spracovania. Jediným obmedzením je umenie operátora (a¾ 400 kusov za hodinu. Tento model zariadenia má o nieèo viac plochý ako tradièný ekvivalent a vysoká hodnota (od pribli¾ne 2500 do dokonca desiatok alebo tak tisíc zlotých je významnou preká¾kou pre jeho pou¾itie v domácnosti.