Prekladateuska konferencia

Konzekutívne tlmoèenie, ktoré sa nazýva post-translation, je nápoj z prostriedkov tlmoèenia a robí sa po prejave reèníka. Prekladateµ prichádza vedµa reèníka, starostlivo poèúva jeho názor a po jeho vrátení sa stáva sumou v nasledujúcom jazyku. Èasto sa pou¾íva s predtým pripravenými informáciami poèas reèi. Pre novú chvíµu sa kontinuálna interpretácia vymieòa so simultánnou interpretáciou.

Postupná tlmoènícka technika je vytvorená tak, aby vyberala iba najaktuálnej¹ie rady a dala správu. (Anglický "tlmoèník" je pova¾ovaný za sloveso "interpretova»".Konzekutívne tlmoèenie sa zaoberá predov¹etkým minimálnym poètom úèastníkov, napríklad na odborných stretnutiach, prehliadkach, poèas rokovaní, ¹kolení, tlaèových konferencií alebo obchodných stretnutiach. Pokraèujúce interpretácie sa pou¾ívajú dodatoène v prípade, ¾e organizátor nemá mo¾nos» poskytnú» dobré vybavenie potrebné na simultánne tlmoèenie. Niekedy sa stáva, ¾e aj skúsený prekladateµ uprednostòuje preklada» krat¹ie fragmenty vyhlásení alebo dokonca vety po vetách, aby vyjadrili obsah výpovede. Prekladový styk je v¹ak u¾ prítomný. Konzekutívne tlmoèenie sa lí¹i od prekladu spojenia len podµa då¾ky fragmentov, ktoré sa majú prelo¾i». Pri prírodnej¹ích stretnutiach sa prekladajú preklady, preto¾e pre niektorých pou¾ívateµov, ktorí sú nútení poèka» niekoµko minút na výcvik, sú niektoré problémy.Konzekutívne tlmoèenie je veµká práca, ktorá chce, aby prekladateµ urobil správnu vec a dokonalé jazykové zruènosti. Veµmi organizovaná a pripravená, je schopná znovu vytvori» desa»minútovú reè. Prekladateµ nie je èasom premý¹µa» o správnom slove. Poèas prekladu musí pamäta» èísla, dátumy, mená alebo mená. Aby sa zachovala kvalita prekladu pred vstupom do èítania, po sebe nasledujúci tlmoèník by mal dosta» potrebné materiály o probléme a nauèi» sa preklad. Mô¾u ¾i» v textoch prejavov alebo prezentácií.