Preklad piesni

Som prekladateµ, vystupujem na mnohých nových úrovniach, zároveò prekladám, keï tie¾ dosahujem literárny preklad. Moja vec je najèastej¹ie chápa» text, z normy obèianskoprávnych zmlúv alebo iných úradných dokumentov. Dávam prednos» literárnym prekladom, preto¾e mi dávajú veµa radosti.

Príprava a koncentráciaAko mám v prvom rade preklada» literárny text, sna¾ím sa udr¾a» plnú koncentráciu. Vypnutie telefónu, nemám prehµadáva» webové stránky - text je pre mòa najdôle¾itej¹í. Je to dôle¾ité, preto¾e nielen dobrý preklad, ale aj literárne hodnoty. Je to nemo¾ná úloha, ale dáva vám neuveriteµnú spokojnos». Keï sa uká¾e, ¾e môj preklad literárneho textu je cenený, cítim veµkú spokojnos» a spokojnos» takmer naozaj dlho, akoby som bol autorom tohto textu.Existujú nepochybne také texty, ktoré nie som spokojný s uèením, aj keï sú literárne. Týka sa to dvoch typov: po prvé, nenávidím preklada» harlekýny, preto¾e sa nudím sprisahaním, a literárna výhoda takéhoto vstupu je jednoducho ¾iadna. Po druhé, nenávidím populistické a krehké texty.

Vivese Senso Duo Shampoo 2

Kniha v závode

Samozrejme, napriek mojim predsudkom, ka¾dý preklad textu robím veµmi dôkladne a starám sa o verné dávanie predpokladov originálu. Posledná etapa je posledná, ale nikdy sa nevzdávam a sna¾ím sa o krajinu. Zdá sa, ¾e musím vlo¾i» text do ka¾dej zásuvky a vráti» sa k nemu neskôr.V strede oceòujem skutoènos», ¾e ju mô¾em spusti» pri výkone v závode. Ka¾dý preklad textu bude vykonaný na diaµku a nová technika mi umo¾ní posledné potrebné nástroje. Mám v¹etky mo¾né slovníky a internet mi umo¾ní overi» mno¾stvo informácií. Av¹ak, zatiaµ èo robí závod, musíte ma» na pamäti o sebadisciplíne, preto¾e funkcia v budove sa stáva lenivým. Musíte ulo¾i» urèitú prísnos» a súkromné aktivity slú¾i» tak, ako by mal. Ka¾dý preklad èlánku je dôle¾itý a mal by by» starostlivo sledovaný, ako keby sme práve zaèali pracova».zdroj: