Preklad panielskych dokumentov

auresoil sensi secure

21. storoèie je veµkým rozvojom dopytu po zostávajúcom type prekladu. Udalosti zároveò nemô¾u by» µahostajné voèi skutoènosti, ¾e softvérové lokality v súèasnosti zohrávajú významnú úlohu. Èo je pod touto koncepciou?

Séria opatrení prispôsobujúcich daný produkt otázkam miestneho trhu, ktoré okrem iného \ t softvérový preklad, a je to zruèný preklad èlánkov a softvérovej dokumentácie do ¹pecifického jazyka, ako aj ich prispôsobenie tomuto jazyku. Skladá sa z takých znakov, ako je výber formátu dátumov alebo typu triediacich písmen v abecede.Profesionálna lokalizácia softvéru vy¾aduje zapojenie prekladateµov ¹pecializujúcich sa na IT terminológiu, ako aj programátorov a in¾inierov. Jazykové kompetencie idú ruka v ruke s kompetenciami a zruènos»ami súvisiacimi s ERP, SCM, CRM, programami podporujúcimi návrh a tvorbu alebo bankovým softvérom. Spoµahlivé umiestnenie sa presúva do spektra príle¾itostí, ako sa so softvérom dosta» na zahranièné námestie, a preto sa pravdepodobne výrazne premietne do mnohých úspechov spoloènosti.Zavedenie produktov na globálne trhy je zmie¹ané s internacionalizáciou produktov. Èo je teda o mieste?Internacionalizácia je jednoducho prispôsobenie produktov podmienkam potenciálnych u¾ívateµov bez zohµadnenia rôznych lokálnych ¹pecifík, keï lokalita zhroma¾ïuje v prvom rade, aby reagovala na po¾iadavky ¹pecifických trhov, ¾iada o èasté miestne potreby. Toto miesto je preto pre ka¾dý trh postavené odli¹ne a internacionalizácia raz pre konkrétny produkt. Obidva procesy sa v¹ak navzájom zvy¹ujú a s vhodnými plánmi na prevádzkovanie globálnych trhov stojí za to zvá¾i» oboje.Medzi umiestnením a internacionalizáciou sú pri výkone týchto procesov zohµadnené závislosti. Pred umiestnením by sa malo zastavi» internacionalizácia. Stojí to za to, preto¾e dobre vedená internacionalizácia výrazne zni¾uje èas u¾itoèný v priebehu umiestnenia, èo predl¾uje dobu, ktorá je dôle¾itá pre implementáciu èlánku pre trh. Okrem toho sa dobre zavedená internacionalizácia rozhodne zaväzuje k úspe¹nému zavedeniu tohto èlánku na cieµové trhy bez rizika spracovania softvéru hneï po dokonèení fázy umiestnenia.Spoµahlivá lokalizácia softvéru, ktorá je signálom pre úspech spoloènosti.