Predpisy pre bezpeenos jazdy na bicykli

Ling Fluent

Program enova je metóda triedy ERP, ktorá vám umo¾òuje zlep¹i» výkonnos» spoloènosti.Vïaka lep¹iemu stroju a dozoru nad procesmi vo firme je neefektívnos» vyu¾ívania zdrojov obmedzená.Plán je vykonaný s najnov¹ím systémom spoloènosti Microsoft - windows & nbsp; 10.Je mo¾né ho pou¾i» na celom rade mobilných zariadení. Poènúc smartphonmi a tablety s dotykom na dotyk.Systém enova365 poskytuje pohodlné rozhranie, spoluprácu s na¹imi právnymi predpismi, know-how v oblasti podnikania a dobré aktualizácie.Softvér je krásna ¹truktúra. Ka¾dý modul podporuje daný aspekt obchodných operácií. K dispozícii sú okrem iného èinnosti súvisiace s riadením µudských zdrojov, zúètovaním miezd, pokladniènou evidenciou, fakturáciou, vedením skladov, predajom, inventarizáciou a úètovníctvom.Ka¾dá voµba modulov umo¾òuje flexibilné prispôsobenie ponuky po¾iadavkám spoloènosti.Spoloènos» ponúka tri nákupné modely:- nákup softvérovej licencie, ktorá sa stáva vlastníctvom kupujúceho a pomáha budúcim aktualizáciám. Táto mo¾nos» je ideálna pre lízingové spoloènosti.- prenájom softvéru v prípade poplatkov za pou¾ívanie vybraných prvkov systému.Ideálna voµba pre priemerných a stredne veµkých firiem.- prenájom systému a infra¹truktúry, ktorá má prenájom modulov spolu so servermi, aktualizáciami a zálohami. Osvedèený systém pre znaèky, ktoré nechcú investova» do IT zariadení.

Táto mo¾nos» je tie¾ rozdelená do troch funkèných typov.Existujú tri verzie - striebro, svetlo a platina.Strieborná verzia je urèená pre stredne veµké spoloènosti s viacerými pozíciami. Predstavuje nízke aktivity.Zlatej verzii pre priemerných a stredne veµkých spoloèností, ktoré potrebujú niekoµko, desa» kópií programu. Táto skupina programov tie¾ umo¾òuje multi-rozvetvenie ponúka» aj definície funkcií.Platinová verzia je urèená pre be¾né a silné spoloènosti.Navrhuje multitasking aj mo¾nos» roz¹írenia s jednotlivými funkciami.Príklady nákupných cien enova modulov (bez DPH:- enova365 HR výplatné - 1666 z³ (strieborná verzia, 3738 z³ (Gold Version- enova365 Tax Book - 630 PLN (strieborná verzia- enova365 Obchodná kniha - 2863 PLN (zlatá verzia- Faktúry enova365 - 266 z³ (strieborná verzia, 613 z³ (Gold Version

Cenový program enova je k dispozícii pre individuálne rokovania.