Predaj tonerov a daoovych pokladnic

Vá¹ kolega z blízkej spoloènosti vás ubezpeèuje, ¾e jeho finanèné zabezpeèenie je v zlom období a predáva predaj pokladne za polovicu ceny? Nenechajte sa zmias» oèividnými úsporami. Musíme prida» náklady na výmenu finanènej pamäte a èas strávený pri urovnávaní vecí v USA na obchodovanie s registraènou pokladòou. Súèasne nebudeme môc» po¾iada» o zµavu na nákup, èo je a¾ 90%!

Je prirodzené, ¾e tvárou v tvár novým nákladom hµadáme spôsoby, ako u¹etri» peniaze a uskutoèni» veµmi výnosnú transakciu. Na¹a kancelária sa zlep¹uje a pre maloobchodných spotrebiteµov stále ponúkame veµmi dobré veci alebo slu¾by. V tom momente je potrebné zakúpi» a zaregistrova» pokladnicu. Náklady na tento nástroj nás mô¾u trochu vydesi», èo nás robí hµadaním lacnej¹ích rie¹ení so základnou stopou. Kolega z prostredia nám slú¾i, ¾e jeho pou¾itá finanèná pokladòa je úplne mäkká a mô¾e ju preda» aj za príli¹ nízku cenu? Alebo mo¾no prídu k pou¾itým pokladniam na stavebných aukciách? Takéto návrhy sú veµmi atraktívne. Predtým, ne¾ sa rozhodneme kúpi» pou¾itú pokladnicu, vypoèítajte celkové kurzy a zamyslite sa nad tým, alebo sa táto alternatíva skutoène vypláca.

Lacnej¹ie a e¹te drah¹ieV prvom rade musíme vedie», ¾e pou¾itá registraèná pokladòa bola zaznamenaná v daòovom úrade pre ïal¹iu spoloènos». Podµa platných predpisov nemô¾eme ma» takúto menu v miestnej spoloènosti. Ak tak urobili, urobili fi¹kálny trestný èin. Navy¹e, vzhµadom na predpisy nemô¾eme zariadenie získa» priamo od kolegu - táto zmluva musí by» sprostredkovaná servisnou jednotkou výrobcu. Pokladòa, ktorá sa pou¾íva predov¹etkým pre µudí, musí by» posledným pou¾ívateµom zru¹ená. Spolu s nástrojom musí predávajúci poskytnú» správu o finanènej kríze, v opaènom prípade nemô¾eme s na¹ou pokladòou niè robi». Iba po preukázaní príslu¹ných dokumentov mô¾e servisný zástupca výrobcu prevzia» výmenu finanèného modulu a vyèisti» pokladnicu pre jednotlivca.

Preto si kúpite svoju prvú registraènú pokladòu od autorizovaných predajcov. Takéto miesta ako Krakowské pokladne predávajú nielen ¹irokú ¹kálu fi¹kálnych zariadení, ale aj servisné slu¾by.