Prach ciop

V podniku, kde sú prach, kvapaliny, plyny alebo horµavé výpary samotné a nie sú tam ¾iadne miesta, ktoré by mohli by» výbu¹né, by sa mal bezodkladne pripravi» komplexný dokument nazvaný hodnotenie rizika výbuchu.Je potrebné pripomenú», ¾e povinnos»ou zamestnávateµa je oznaèi» zóny s nebezpeèenstvom výbuchu.

Okrem toho bod § 37. 1. Nariadenie ministra súkromných vecí a správy zo 7. júna 2010 o po¾iarnej ochrane budov, iných stavebných objektov a plôch (Dz.U.10.109.719, aj v bodoch kedy a viac priµahlé oblasti, kde sa vyrábajú, skladujú, skladujú alebo skladujú horµavé materiály tam, kde sa mô¾u dosta» zmesi schopné spôsobi» výbuch, konèí posúdenie rizika výbuchu.V súèasnom hodnotení je bezpodmieneène nutné uvies» miestnosti, v ktorých hrozí nebezpeèenstvo výbuchu. Na miestach av exteriéri musia by» urèené vhodné výbu¹né zóny. Mala by sa vypracova» grafická dokumentácia vrátane klasifikácie a faktorov, ktoré mô¾u spôsobi» výbuch.

Posúdenie nebezpeèenstva výbuchu by sa malo navrhnú» v súlade s platnými európskymi normami, medzi ktorými by sa okrem iného malo uvies»: \ t• PN-EN 1127-1: 2011 „Výbu¹né atmosféry. Zabránenie rýchlej ochrane pred výbuchom.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Výbu¹né atmosféry - Klasifikácia priestoru - Plynové výbu¹né atmosféry.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Výbu¹né atmosféry.Klasifikácia priestoru. Atmosféry obsahujúce horµavý prach, \ t• Technická norma ST-IIG-0401: 2010 „Plynárenské siete. Analýza a tvorba výbu¹ných zón.• PN-EN 6079-10-14 „Výbu¹né atmosféry - Projektovanie, výber a montá¾ elektrických zariadení“• PN-EN 60079-20-1 „Výbu¹né atmosféry - Materiálové vlastnosti týkajúce sa klasifikácie alkoholov a pár - Skú¹obné metódy a tabuµkové údaje“• PN-EN 50272-3: 2007 „Po¾iadavky na dôveru a pridávanie sekundárnych batérií.,