Potrubie sa rozbije na ukrajine

Explózia je charakterizovaná rýchlym oddelením veµkého mno¾stva energie. Táto udalos» obsahuje mno¾stvo hrozieb. Výbuchy sú najèastej¹ie sprevádzané náhlym skokom teploty a tlaku, vy¾arovaním ¾iarenia (napr. Vo forme blesku alebo svetelného impulzu jadrového výbuchu alebo akustickými vlnami (zvyèajne existuje existujúca zvuková hra alebo ¹peciálny výboj. Nie je to bezdôvodné, ¾e tento nekontrolovaný fenomén zapåòa µudí strachom.

Ktoré oblasti sú potenciálne výbu¹né? Povrchy na nich najèastej¹ie ulpievajú, v ktorých mô¾e by» atmosféra v prípade mo¾ného nebezpeèenstva výbu¹ná. Ako výbu¹ná atmosféra sa rozumie ¹peciálna zmes horµavých látok, ktorá zapisuje do plynov, pár alebo hmly, t. J. Zmesi so vzduchom v atmosférických podmienkach, v ktorých sa vyskytujú príli¹ vysoké teploty. Stojí za to vedie», ¾e vo výbu¹nom prostredí mô¾e výbuch spôsobi» iba iskry alebo elektrický oblúk.

Najviac ohrozené priestory sú m.im. Chemické továrne, rafinérie, èerpacie stanice, elektrárne, továrne na farby, lakovne, èerpacie stanice a vozidlá, èistiarne odpadových vôd, letiská, mlyny na obilniny alebo lodenice. Zapálenie na vy¹¹ie uvedených miestach by viedlo k výbuchom, ktorých úèinky by boli veµké. Urèite by spôsobili obrovské materiálne straty a ohrozili by dobrý ¾ivot.

HalluPro

Aby sa zabránilo vysoko ¹pecifikovaným ¹kodám, nesmie sa podceni» preventívna ochrana proti výbuchu. V mnohých krajinách boli pripravené ¹peciálne zákony, informácie a normy na zní¾enie rizika výbuchu a elimináciu potenciálnych ¹kôd. V potenciálne výbu¹nom prostredí by mal by» nain¹talovaný systém, ktorý zabezpeèí bezpeènos» zamestnancov, ktorí v nich sedia.