Pokladoa z ktorej obrat 2017

Ako mô¾ete poèu», tí podnikatelia, ktorí sa rozhodnú kúpi» si pokladòu, mô¾u oèakáva» od daòového úradu úµavu. Uplatòujú sa v¹ak len vtedy, ak majitelia podnikov splnia v¹etky formality v predpísanej lehote. Zohµadnilo sa, ¾e táto mena je vybavená finanènou menou, ktorú platí daòový úrad ako platiteµ DPH. To sa v¹ak ukazuje, ¾e s takýmto vybavením bude silné pou¾íva» a potom, ak nie ste kade.

Mnohí µudia týmto spôsobom dúfajú, ¾e dosiahnu výrazné úspory. Treba poznamena», ¾e fi¹kálna registraèná pokladnica non-vatowiec je sumou, ktorá sa rovná sume. Preto vytvára zmysel, keï podnikateµ predlo¾í príslu¹nú ¾iados», v ktorej sa tieto informácie nachádzajú, keï sa uvedie jeho meno a priezvisko, údaje o úplnej adrese a tie¾ èíslo NIP. V èase, keï daòový úrad dostane túto ¾iados» spolu s právami, pri vypracovaní 25 dní by mal previes» platobné prostriedky na úèet daòovníka, ktorý si urèil na nákup pokladnice.

Ne-vatowiec v¹ak musí poèíta» so skutoènos»ou, ¾e v sezóne, keï daòový úrad tieto materiály vracia, dáva daòovníkovi istú dôveru. To znamená, ¾e sú to peniaze, ktoré musí podnikateµ za ka¾dých okolností zaplati», ak si nesplní svoje povinnosti. Takýto formulár mo¾no získa», ak sa podnikateµ do troch rokov od okamihu, keï sú pokladnice nain¹talované, rozhodne uzavrie» na¹u prácu alebo oznámi bankrot. Podnikateµ bude tie¾ musie» vráti» sumu, ktorú dostane, ak sa z nejakého dôvodu rozhodne, ¾e nebude musie» vies» ¹tatistiky na základe registraèných pokladníc.

Stojí za to zvá¾i» súèasný, aby zvá¾ila, èi bude plati» za in¹taláciu fi¹kálnej pokladnice, ak pracujete ako non-vatowiec. Najmä preto je to jedineèné, keï odvetvie, v ktorom sa vá¹ tovar odporúèa, alebo pomoc, v urèitej oblasti nerastie príli¹ rázne. Nemô¾ete zabudnú», ¾e robi» taký list je stále èasovo nároèné, najmä ak predávate veµa rôznych produktov. Ïal¹ím prvkom pou¾ívania fi¹kálnych zariadení je potreba ma» k dispozícii finanèné prostriedky na nákup rolí registraèných pokladníc, ako aj na technické kontroly. Ak hovoríte o mikro-spoloènosti, mô¾e sa ukáza», ¾e dáma bude príli¹ zaneprázdnená rôznymi povinnos»ami, aby sa spoloènos» mohla dynamicky rozvíja».