Pokladoa innova presto

nutresin

Táto zmena v uznesení DPH, ktorý zaèal vychádza» z januára 2015 predstavil potrebu vyrovnanie s pokladòa medzi po sebe nasledujúcimi skupinami podnikateµov. A aj keï je stále súèas»ou podnikania, rezignoval z povinnosti vyda» potvrdenky, sú spoloènosti, ktoré ponúkajú svoje slu¾by individuálnym klientom sú povinní úèet pre prácu s pokladòami.

Kto musí ma» pokladnicu?Registraèné pokladnice sú potrebné v & nbsp; podnikoch, ktoré riadia na¹u prácu pre jednotlivcov (B2C. A spoloènosti, ktorých roèný obrat nepresahuje 20 000 PLN v èistote, nemajú povinnos» vydáva» fi¹kálne príjmy. Na druhú stranu, v prípade, ¾e obchodník, ktorý iniciuje energie v priebehu zdaòovacieho obdobia, potom povinnos» ma» hotovos» vzniká, keï obrat prekroèí 20 tisíc. V ïal¹om vývoji je katalóg èinností, ktoré nepodliehajú potrebe vydáva» potvrdenia vytlaèené pokladòou.

Pomoc a povinnosti týkajúce sa dr¾by registraèných pokladní.Pred podnikateµ bude plati» pokladòu, musí to nahlási» miestnemu finanènému úradu s uvedením adresy, kde bude pou¾itá hotovos». Spolu s týmito dokumentmi, obrá»te sa na pôvodný doklad o kúpe v hotovosti a osvedèenia potvrdzujúce, ¾e získané pokladnica spåòa po¾iadavky - technické a efektívne - ako je uvedené v zákone o DPH. Formálne po¾iadavky, ktoré musia by» splnené pred pou¾itím registraènej pokladnice, sa tie¾ kombinujú s potrebnou pomocou, ktorú je mo¾né získa» pri nákupe pokladnice. Reliéf, v kombinácii s obstaraním peòazí, dosahuje 90% z kúpnej ceny, ale nie viac ako 700 z³. Dr¾iteµ peòa¾ných potrieb a premý¹µa» o tom pravidelne servisované v oprávnený, mô¾e slu¾ba peòazí nedochádza menej èasto ako raz za 25 mesiacov. Predå¾enie tejto doby mô¾e ma» za následok potrebu vráti» zµavu z nákupu pokladnice.

Ma» pokladniènú hotovos» znamená, ¾e stále musíte vyda» originálne potvrdenia zákazníkom a uklada» kópie príjmov na dva roky a oèakáva» ich od konca úètovného roka, v ktorom boli poskytnuté. Pou¾ívateµ pokladnice musí tie¾ tlaèi» pravidelné správy - denne, tý¾denne a mesaène - vyrobené pokladòou.