Pokladniena pokladoa v autoservisu

01.1.2015 bol rokom do¹lo v iných ustanovení, ktoré roz¹irujú rozsah èinnosti na zakladatelia kampane, ktorá bude podlieha» povinnej registrácii pri pokladni POSNET bingo hs vy¹¹ie. S touto podmienkou bude musie» veµa ¾ien zakúpi» pokladnicu. Neexistujú ¾iadne posledné mladé výdavky. Preto¾e predajcovia pokladní sú dobre vedomí toho, ¾e bez ohµadu na cenu, budú kupujúci, skôr nebude znièi» ceny. Mô¾e tie¾ poskytnú» veµké náklady investorovi, ktorý si zakúpil pokladnicu. Vedeli ste v¹ak, ¾e podnikatelia kupca pre Prvýkrát mô¾u zahàòa» náhradu pokladne nákup?

Spolu s umením. 111 par. 4 osoby, ktoré zaènú zaznamenáva» obrat a sumy splatné z dane z daòovej sumy, mô¾u odpoèíta» z dane náklady vynalo¾ené na nákup ka¾dej pokladnice vo vý¹ke 90% jej hodnoty, ale nie viac ako 700 PLN.Èo robi», aby ste dostali náhradu nákladov na nákup pokladne? Daòovník na tomto mieste musí predlo¾i» písomné oznámenie, v ktorom bude informova» o hodnote zakúpených registraèných pokladníc. Sú dané vedúcemu príslu¹ného daòového úradu. Musí to by» vykonané skôr, ako zaène registrova» predávaný materiál v pokladni, ktorý má záujem. Pamätajte, ¾e ak prekroèíme túto sezónu, nedostaneme návrat, stojí za to sledova» èas. Spomeòme si tie¾, ¾e ak máme len jednu fi¹kálnu pokladnicu, nevy¾adujeme, aby bola predlo¾ená na samostatnom formulári - staèí ju implementova» do formulára týkajúceho sa oznámenia umiestnenia pokladne. Potom mô¾e preda» zrejmé, v¹ak pripomína, ¾e základom náhrady za nákup pokladnice bude potvrdenie (alebo iný symbol nákupu. Nechajme ho.Aká je otázka vrátenia nákladov na daòový registraèný poklad v prípade daòových poplatníkov DPH? Pamätajte si, ¾e daòoví poplatníci na úèely DPH majú mo¾nos» vyrovna» nákup pokladne len v zmluve o DPH za obdobie, v ktorom zaèali zaznamenáva» predaj v pokladnici. Daòový poplatník pri výpoète v mesaènej forme mô¾e poèíta» s 25% (ale nie výrazne ni¾¹ou ako 175 PLN dane vrátenej na úèet v prípade, ¾e dôjde k prebytku dane splatnej po splatnosti. Celá situácia mô¾e platiteµ DPH zaplati» v ¹tvr»roènom organizme 50% zo sumy na obchodovanie, ale nie viac ako 350 PLN.