Pokladnice a fakturu

Ka¾dé mlad¹ie, silnej¹ie, stravovacie zariadenie chce slu¾bu plynú» hladko a u¾ívatelia sú spokojní. Hostia, ktorí nav¹tevujú oblas», chcú nielen dobre jes», ale aj dobre a rýchlo. Re¹taurátori sa èoraz èastej¹ie obracajú na pokladnicu na internetovej stránke s profesionálnym programom pre stravovanie, èo výrazne zlep¹uje slu¾bu v priestoroch.

Pos systémy sú gastronomický softvér, ktorý spåòa po¾iadavky majiteµov re¹taurácií, barov, pizzerií, re¹taurácií rýchleho obèerstvenia, kaviarní a tie¾ vlastných in¹titúcií s podobným profilom. Umo¾ní to preda» tmavé rie¹enie a je dôle¾ité, ¾e nevy¾aduje ¹peciálne ¹kolenie zamestnancov, preto¾e jeho slu¾ba je podobná pokladnici s odpoveïou, ¾e v¹etky práce sa vykonávajú na dotykovej obrazovke. Telo je stále neporovnateµne rýchlej¹ie, èo urèite uµahèuje pozíciu a spôsobuje, ¾e ste zabudli na zmenu papiera, ktorý bol vykonaný v najmenej oèakávanom èase alebo zápisy do riadu, èo je èasto pre nových µudí obzvlá¹» »a¾ké.POS systémy v prístupnom a µahkom rie¹ení vám umo¾nia vybra» si riadené jedlá objednané zákazníkom a necha» otvorený úèet na dobu neurèitú, kedy si chcel vybra» nieèo viac. Transparentné zobrazenie na obrazovke o postúpení èa¹níka na stôl a tie¾ informácie o podrobnostiach objednávky dávajú µahkú starostlivos» o prácu priestorov a vïaka úspechu veµkej èasti stánku nechodí k chybám. Vïaka mo¾nosti spolupráce s novými zariadeniami, ktoré sa v re¹taurácii hrajú, okrem iného, tlaèiarne, elektrické váhy alebo platobné terminály, umo¾òuje rýchlo a dôverne napísa» prácu.Pos systémy sú gastronomický softvér postavený z výskumu re¹taurátorov, ktorý uµahèuje nárast predaja, a tým zvy¹uje zisky, ako aj zni¾uje prevádzkové náklady. Investícia do takejto schémy je dlhodobou investíciou, preto¾e ju mô¾e konvertova», ako to zariadenie potrebuje. Je v¹ak známe, ¾e men¹ie priestory majú odli¹né po¾iadavky ako dôkaz re»azca veµkých re¹taurácií. A to, èo je mimoriadne dôle¾ité, poskytuje jedinú záruku úplnej starostlivosti v ka¾dom odvetví práce. A v¹etka kontrola je spokojnos» zákazníkov, ktorí sa radi vrátia sem.