Pokladnica v anglietine

Dòa 1. januára 2015 sa do akcie dostali ïal¹ie nariadenia, ktoré výrazne roz¹irujú poèet µudí, ktorí vytvorili ekonomickú kampaò, èo bude závisie» od povinnej registrácie na vý¹ku binga hs e. Z posledného dôvodu bude musie» veµa ¾ien zakúpi» pokladnicu. Nane¹»astie je to preto mladá cena. Preto¾e predajcovia pokladní sú dobre vedomí skutoènosti, ¾e nebudú ¾iadni kupujúci bez akéhokoµvek dôvodu, nebudú skutoène zní¾i» ceny. Preto mô¾e znamena» vysoké výdavky na podnikateµa, ktorý si zakúpi pokladòu. Viete v¹ak, ¾e podnikatelia, ktorí ho prvýkrát kúpia, mô¾u vytvori» náhradu za nákup pokladne?

Spolu s umením. 111 ods. 4 osoby, ktoré tvoria zaznamenávanie prevádzky a vý¹ka dane splatnej z daòovej èiastky, mô¾u odpoèíta» od dane náklady na nákup v¹etkých pokladníc vo vý¹ke 90% svojej ceny, ale nie viac ako 700 PLN.Èo treba urobi» na získanie vrátenia nákupu pokladne? Daòovník v poslednom zmysle musí predlo¾i» písomné oznámenie, v ktorom bude informova» o poète kúpených daòových registraèných pokladníc. Sú predkladané vedúcemu príslu¹ného daòového úradu. Vy¾aduje sa preto, aby sa uskutoènila pred zaèiatkom registrácie predávaného produktu na pokladni, ak to bude ma». Pamätajte, ¾e ak prekroèíme tento èas, nedostaneme návratnos», tak¾e stojí za to sledova» èas. Dovoµte tie¾ venova» pozornos» poslednému, ¾e ak máme len jednu registraènú pokladnicu, nemusíte ju predklada» na vlastnú formu - staèí ju na formulári týkajúcom sa miesta in¹talácie pokladnice. No, ak predáte zrejmé, ale pripomenú» vám, ¾e základom pre vrátenie za nákup finanènej in¹titúcie bude potvrdenie (alebo nový dôkaz o kúpe. Nechajme ho.Aká je otázka úhrady nákladov na pokladnièné registraèné pokladne v súvislosti s úspechom daòových poplatníkov DPH? Pamätajte si, ¾e daòoví poplatníci s DPH majú mo¾nos» vyrovna» nákup registraènej pokladne len v zmluve o DPH za èas, keï zaèali zaznamenané tr¾by vo vý¹ke fi¹kálnej sumy. Daòový poplatník DPH, ak sa odhaduje ako mesaèný, mô¾e zaúètova» a¾ 25% (ale nie viac ako 175 PLN dane privedenej na úèet v prípadoch, keï dôjde k prebytku splatnej dane. V primeranej situácii mô¾e platiteµ DPH, ktorý sa zúètováva v ¹tvr»roènej objednávke, mô¾e èaka» na 50% splatnej sumy na obchodovanie, ale nie dostatoène dobre ako 350 PLN.