Pokladnica daooveho uradu

Ka¾dý daòovník, ktorý predáva tovar fyzickým osobám, je zodpovedný za zaznamenávanie obratu pomocou pokladnice. Jedná sa o dosku, ktorá vám umo¾òuje vykonáva» vhodné vyrovnanie s daòovými úradmi. Vz»ahuje sa to na zákon a je jednoznaèné.

A èo úspech zlomenej registraènej pokladne?

Za takéto formy stojí za to, aby dostali tzv. Rezervnú hotovos». Jeho riadenie nie je právnou po¾iadavkou, je v tom, ¾e ka¾dý mana¾ér premý¹µa o takomto rie¹ení v dostatoènom èasovom predstihu. V ideálnom prípade sa zhroma¾ïuje vo vzdialených typoch núdzových situácií, ktoré vy¾adujú nále¾ité opravy zariadení. Podµa môjho názoru zákon o DPH jasne stanovuje, ¾e v záujme úspe¹nosti neexistencie mo¾nosti vytvori» obchodný register prostredníctvom rezervného fondu by daòoví poplatníci mali presta» predáva». Rezervný fond mô¾e chráni» pred nepotrebnými a nepredvídateµnými prestojmi vo výrobe. Stojí za to, ¾e ochota pou¾íva» rezervnú pokladnicu by mala by» oznámená daòovému úradu, informova» o zlyhaní nábytku a poskytova» informácie o náhradnom zariadení.

Bohu¾iaµ, keï u¾ bolo uvedené vy¹¹ie, nedostatok registraènej pokladnice v súèasnej rezervnej pokladnici sa uplatòuje s nutnos»ou zastavi» predaj. Potom nemô¾ete dokonèi» predaj a tieto ¾ivoty sú nezákonné a mô¾u by» spojené s dôsledkami v podstate vysokej finanènej zá»a¾e. Nepamätám si situáciu, v ktorej pou¾ívateµ po¾iada o príslu¹ný príjem.

Preto je potrebné informova» o zlyhaní slu¾by opravy v pokladniciach a po¹tových fi¹kálnych tlaèiarní, ale aj daòové orgány o prestávke pri vytváraní záznamov o kúpe na jednu hodinu opravy zariadenia, a tak zákazníci s priestorom v predaji.

Len v záujme úspe¹ného predaja na internete podnikateµ nemusí zastavi» svoju vlastnú prácu, ale chce pracova» s niekoµkými podmienkami - v záznamoch musí by» presne uvedené, ktorý výrobok bol uznaný; platba sa má vyplni» prostredníctvom internetu alebo po¹tou. V takejto situácii bude ma» predávajúci - daòovník, právo na faktúru s DPH.