Poeitaeove programy pre stravovanie

Ka¾dá re¹taurácia musí poskytnú» na¹im klientom najvy¹¹iu úroveò slu¾ieb, èo im dáva to isté ako to, èo poèítajú. Správny personál bude posledným a vhodným vybavením, najmä pre vybavenie kuchyne v re¹taurácii.

Zariadenia v gastronómii musia samozrejme spåòa» správne po¾iadavky, predov¹etkým hygienické priania, v súèasnosti by mali ma» príslu¹ný certifikát umo¾òujúci kontakt s jedlom. Zariadenia by mali by» vyrobené z vysoko kvalitných materiálov, ako napríklad nehrdzavejúcej ocele alebo nových výrobkov, ktorých èasti sa nedostanú do potravín.

Re¹taurácia bude cennými zariadeniami iného druhu, ako je mlynèek na mäso, t. vlk alebo samotný krájaè. Príkladom toho je pravdepodobne mini krájaè 612p vhodný na pou¾itie v re¹tauráciách. Súèasný krájaè existuje ako univerzálny nástroj pre nový druh potravín - od vylieèených mäsov a¾ po zeleninu. Umo¾òuje reza» ¹irokú ¹kálu hrubých plátkov. ©peciálny tlakový prvok umo¾òuje, aby fronta zni¾ovala aj hroty, bez obáv o zranenia prstov poèas rezania.

Wonder Cells

Krájaè, ako aj nové vybavenie musia poskytnú» pohodlie a primeranú pracovnú úèinnos». Zariadenia pou¾ívané v zariadeniach na stravovanie, najmä ako napríklad krájaèe, by mali by» tie¾ dobrými ochrannými opatreniami, napríklad pri ochrane proti náhodnému zapnutiu. To poskytne bezpeènos» pre úlohy, ktoré im priná¹ajú úlohy. Mimoriadne praktické je skôr, aby sa misky mohli demontova», alebo by bol dobrý kontakt s pracovnými vlastnos»ami - vïaka nim bude dôle¾ité udr¾iava» ich èisté. Toto je jedineèné nastavenie pre udr¾anie dobrých hygienických podmienok.

Zariadenia, dokonca aj tie najvhodnej¹ie, je potrebné z èasu na èas opravova» a èasto aj opravova». Preto a chystá sa na konci osvedèených výrobcov. Títo výrobcovia by nemali by» v rozhovore so zavedením ïal¹ieho príslu¹enstva, ktoré zvy¹uje funkènos» zariadenia.