Poeitaeova svetova praca

Vo vlastnej kapacite sa získavajú len ekonomické a technologicky vyspelé zariadenia vrátane vysávaèov atex alebo centrálne priemyselné vysávaèe vyrobené spolu s princípom atex. Zabezpeèenie bezpeènosti práce, bezpeènosti a funkènosti slu¾ieb je tu na ideálnom mieste. Najlep¹ia úèinnos» sania a filtrácie bola dosiahnutá pou¾itím vynikajúcej triedy zlo¾iek, technicky zlep¹ila kon¹trukciu a nepretr¾itý rast veµkosti filtrácie, vákuových filtrov a techník èistenia filtra.

http://sk.healthymode.eu/hallu-forte3-vyhodte-sa-od-halukov-navzdy/

Vo svojom obrovskom sortimente nájdete nielen malé priemyselné vysávaèe, ale aj ¹pecializované a veµmi úèinné stroje na èipy a kvapaliny, ako aj agregáty typu S, ktoré sú väzbou priemyselných vysávaèov a vákuových dopravných strojov.

Odpra¹ovanie, vysávanie, vákuové èistenie a vákuové transporty, udr¾iavanie nasávacích agregátov od 3 do 300 kW, filtraèný plán v¹etkých tvarov a ka¾dý hos» prvkov, ktoré rozdeµujú prach.

Stacionárne sacie jednotky nasávajú v¹etky neèistoty pomocou zabudovaných vysávaèov a montujú ich do iných nádr¾í alebo dopravných zariadení. Sériovo vyrábané zlo¾ky sú vybrané pre jednotlivé veci.

Sme predchodcom vo vývoji inovatívnych, mobilných nasávacích agregátov. Tieto agregáty sú namontované na prívesoch alebo nákladných autách, sú navy¹e optimálnym zariadením na vykonávanie prác pre podniky, ktoré ponúkajú upratovacie práce pre priemyselné závody. Tieto zariadenia sa pou¾ívajú pri nasávaní významných èastí suchého výrobku z dlhých vzdialeností. Boli vyrobené podµa ADR s výbu¹nou odolnos»ou podµa ATEX.

Radi navrhujeme, vytvárame, montujeme nástroje a odpra¹ujeme kon¹trukcie. Vyrábame zariadenia na odstraòovanie prachu z strojov, zostáv zariadení a cieµov vo v¹etkých odvetviach priemyslu. Navrhujeme aj realizujeme in¹talácie pre výbu¹né prachy.