Po iadavky na bezpeenos informacii

Smernica ATEX (Atmosphères Explosibles, oznaèovaná aj ako smernica 94/9 / ES, je predpisom Európskej únie, ktorý definuje základné po¾iadavky na výrobky urèené na zavedenie do potenciálne výbu¹ných atmosfér. Preva¾ná väè¹ina strojov a nástrojov sa pou¾íva v baniach z èierneho uhlia na explóziu metánu a uhoµného prachu a smernica ATEX sa vz»ahuje na nástroje a ochranné metódy na pou¾itie v oblastiach vystavených nebezpeèenstvu výbuchu. Aj nové predpisy o bezpeènosti v jednotlivých krajinách EÚ sa navzájom odli¹ovali, èo predstavovalo znaèný problém pre slobodu výmeny tovaru medzi èlenskými krajinami.Z teraj¹ieho hµadiska bola vytvorená zjednocujúca smernica ATEX, ktorá zjednotila existujúce návrhy a urèite uµahèila obeh èlánkov v Európskej skupine. Pri implementácii ustanovení èlánku 100a Rímskej zmluvy je najdôle¾itej¹ím bodom smernice ATEX venova» sa voµnému pohybu tovaru, ktorý zabezpeèí významnú úroveò ochrany pred výbuchom. Pokiaµ ide o dátové zariadenia pre prax v oblastiach s nebezpeèenstvom výbuchu, Európsky parlament a Európska únia otvorili 23. marca 1994 smernicu ATEX 94/9 / ES, ktorá sa 1. júla 2003 stala bytom. Okrem toho, smernica 1999/92 / ES ATEX137 (tie¾ známa ako pou¾ívatelia ATEX bola prijatá 16. decembra 1999, ktorá sa zase týka minimálnych bezpeènostných po¾iadaviek v miestach, kde hrozí nebezpeèenstvo výbu¹ného prostredia. Smernica ATEX 94/9 / ES nadobudla úèinnos» 1. júla 2003 a nahradila predchádzajúce smernice 76/117 / EHS a 79/196 / EHS.

Oznaèenie CE (fr Conformité Européenneidentifikaèné èíslo certifikaèného orgánuExekuèný symbolskupina výbuchovkategórie zariadeniatyp ochrany pred výbuchompodskupiny výbu¹nínteplotná trieda

Odporúèame ¹kolenie Atex