Plan rozvoja spoloenosti

Celý personál poµských analytikov a vrcholových mana¾érov sa pýta, ako zlep¹i» fungovanie svojich znaèiek tak, aby mohli bojova» proti svojim západným partnerom. Je takmer nemo¾né nájs» optimálne rie¹enie pre túto tému. Poµské spoloènosti a organizácie ka¾doroène strácajú veµké mno¾stvo peòazí v dôsledku následných stratených tendrov na veµké investície.

Ak by sme mohli zmeni» túto my¹lienku, dostali by sme nádej na získanie peòazí, ktorá by sa dostala do úzkej ekonomiky, ktorá jej dala správny stimul na rast. Medzièasom tieto tendre realizujú preva¾ne západné spoloènosti. Poliaci z tohto termínu financujú finanèné straty, napríklad v produkte investícií do cieµov, ktoré pravdepodobne nebudú realizované neskôr.Pravdepodobne krok, ktorým zaèa», je sta» sa tzv. integrovaného systému riadenia. V súèasnosti nie je moc mnohých spoloèností pozorná voèi rukám jednej osoby a v¹etkých výborov alebo zdru¾ení µudí. Rozhodovací proces je v tomto ovocí výrazne roz¹írený. Rozhodnutia sa èasto prijímajú v èase, keï je zjavne neskoro.Problém si v¹imla poµská vláda, ktorá chce pozorne sledova». Predstavuje sa zriadenie osobitného výboru, ktorý má záujem o analýzu odstránenia zbytoènej byrokracie, ktorá je na pokraji efektívneho rozhodovania.Poµsko je najvy¹¹í poèet ¹tátnych zamestnancov v Európskej únii, ktorí chodia k urèitému obèanovi. V tomto prípade by sme mali vzia» model z Nemecka, ktorý pred piatimi rokmi schválil sériu zákonov zameraných na zbytoènú byrokraciu. Vïaka e¹te men¹iemu poètu úradníkov zaèal ¹tát ¹etri». Práve vïaka tomu, ¾e práve teraz nemuseli vybera» mesaèné platy. A úradníci - najmä tí z najlep¹ích ¹tátnych úrovní - nezarábajú niè.Do dne¹ného dòa niektoré z nich uvádzajú s nemeckým ¹tátom vý¹ku vyplatených odstupných, ktoré boli pre nich príli¹ malé.