Organizovanie prace prekladateua

Pracovala som v obchodnej spoloènosti v oblasti nábytku. Majiteµ si najal µudí v továròach av èasopisoch, ktoré boli prijaté na podivných miestach. Pracoval som v tomto sklade. Objekt bol príli¹ nízky, keï bol taký dobrý, ako bol ulo¾ený. Neadekvátna správa priestorov umo¾nila zaujímavé situácie, keï jeden zamestnanec musel dlho èaka» na druhého, preto¾e cesta medzi hromadami zariadení na prepravu nákladu na invalidných vozíkoch bola príli¹ malá.

Potom som pochopil, ¾e v systéme dòa sa èas strávil neproduktívne. Ïal¹ou otázkou, ktorá predå¾ila knihu, bolo nízke osvetlenie. Koniec koncov, staèilo namontova» jasné svietniky, ktoré by tento problém vyrie¹ili. Zamestnanec, ktorý si objednal mu¾a, namiesto toho, aby z diaµky videl ¹títok produktu, sa musel ohnú» a hµada» ho, a èasto má telefónne svetlo. Ako pravdepodobne v poslednom prípade, vlastník úplne nevenoval pozornos» takýmto zále¾itostiam, s neskor¹ím nárokom na èas vykonania jednej objednávky. Myslím si, ¾e dobré prostredie, alebo tie isté zariadenia, tovar a v¹etky prvky odporúèané v¹edným dòom sú mimoriadne dôle¾ité. Nielen¾e je výkon takého mu¾a, èo je cena vnútra, preto¾e ¹tádium sú peniaze, ale aj taký èlovek je èasto na¹tvaný, preto¾e mohol pripravi» nieèo rýchlej¹ie, pri ni¾¹ích nákladoch na silu. Existuje mnoho faktorov, ktoré zlep¹ujú kvalitu vecí v sklade. Najdôle¾itej¹ou vecou je vá¾ne osvetlenie, najlep¹ie je by» ¾iarivkami a pohodlným riadením tovaru prichádzajúceho zo skladu, aby sa µudia na na¹ich nohách nepohybovali. V závislosti od typu skladovania musíme dba» aj na teplotu v mieste a na úroveò vlhkosti. V poslednom prípade, kde je uvedený nábytok, miestnos» musí by» veµmi suchá, preto¾e vlhkos» bude nièivo pôsobi» na pôdu, z ktorej je nábytok vyrobený. Je to len základ, ale aj keï veµké spoloènosti mô¾u zabudnú» na be¾né zále¾itosti.