Oeistenie kabov

Magnetické filtre sú úplne novou stratégiou v rámci èistenia kvapalín z èastíc. A sú ¹tandardným rie¹ením pre oleje a chladiace kvapaliny. Magnetická filtrácia je najúspornej¹ia, úèinnej¹ia a ekologickej¹ia.

https://re-aon24.eu/sk/

Magnetické filtre sú primárne navrhnuté na ochranu priemyselných zariadení ústredného vykurovania a stále èistá voda. Údaje sú tie¾ na ochranu chladiacich a vykurovacích zariadení, ako aj v¹etkých typov zariadení, ktoré sú umiestnené v diskutovaných in¹taláciách. Magnetické filtre chránia pred kontamináciou pevných èastíc. Magnetické filtre závisia od prvej váhy, aby sa zabránilo po¹kodeniu in¹talácie a zariadenia v nej. Tie¾ sa sna¾ia zvý¹i» úèinnos» in¹talovaných magnetizérov. Okrem toho poskytujú príle¾itos» na zní¾enie nákladov na prevádzku alebo údr¾bu zariadenia a zní¾enie odporu vody alebo prietoku kvapaliny v kon¹trukcii.Magnetický filter má mnoho výhod, ako aj mnoho aplikácií. Pomocou magnetických filtrov sa mô¾ete stretnú» na vodovodných zariadeniach (vodovody, v uzavretých kon¹trukciách, v ochrane jednotlivých spotrebièov dodávaných s pou¾iteµnou vodou (napríklad práèka, na staveniskách s núteným obehom.Pri výbere správneho magnetického filtra sa zamerajte predov¹etkým na parametre procesu. To je v centrálnej èasti charakteru, typ procesné kvapaliny, veµkosti a mno¾stvo neèistôt, a úèinnos», ktoré hodláme na dosiahnutie po¾adovaného výkonu a filtrácie.V magnetickej filtrácii nie sú ¾iadne materiály. Pracovné prvky filtra sa mô¾u èisti» a magnetické filtre majú nízky odpor proti prietoku. Niektoré magnetické filtre majú schopnos» zachyti» èastice s vý¹kou men¹ou ako 1 mikrón. Kontaminanty z filtra sa vyberajú na polo-suchú stranu, a preto je strata kvapaliny extrémne nízka. Magnetická filtrácia v¹ak zvy¹uje investièné náklady. Po prvé, náklady na magnetický filter sú oveµa ¹ir¹ie ako v prípade úspechu ¹tandardných membránových filtrov. V skutoènosti je tu posledná zo v¹etkých nevýhod magnetických filtrov, ktoré sú rýchlo eliminované vïaka výraznému zní¾eniu prevádzkových nákladov.