Obsluha pokladnice na eerpacej stanici

Ak ste vlastníkom akéhokoµvek zariadenia alebo stravovacieho zariadenia, viete veµmi dobre, ¾e rýchlos» slu¾ieb zákazníkom je jednou z najdôle¾itej¹ích výziev, ktoré musíte splni». Nemô¾ete v¹ak uhádnu», ¾e dôle¾itou my¹lienkou posledného prvku nie je iba rýchlos» prípravy objednávky, ale aj zavedenie poriadku do tela a jeho umiestòovanie do fi¹kálnej meny.

Tak¾e ak je vá¹ dom vybavený tradiènými alebo niekoµkými pokroèilými alebo zastaranými pokladnièkami, potom tento prvok výrazne predl¾uje èas zákazníckeho servisu, èo presne smeruje k jeho plneniu a jeho nevýhodu v poskytovaných slu¾bách!Na¹»astie na trhu existuje èoraz viac komfortu a odvetvie stravovania mô¾e ma» stále viac technologicky vyspelých rie¹ení, ktoré sa priamo premietajú do kvality ponúkaných slu¾ieb! A teraz pomáhame s takouto misiou, ktorá preberá plán na zlep¹enie kvality gastronomických slu¾ieb. Ponúkame jeden z najpokroèilej¹ích èa¹níkov a barmanských výrobkov - program Gastro Pos Demo.Jeho prevádzka nie je tak, ¾e oveµa intuitívnej¹ie ako je pripomínajúce tradièné vec v pokladni, tak¾e hostia nebude ogromniejszych boli »a¾kosti s prispôsobením, moderné! Navy¹e, celý plán sa uzdravuje v dotykovom tele, èo priná¹a »a¾ký a najdôle¾itej¹ie, oveµa rýchlej¹í výber objednávky. Tie¾ identifikácia èa¹ník stojí výrazný technologický pokrok a jednoduchos» pou¾itia, preto¾e to prebieha zavedením ideálneho mu¾a pre kód alebo jednoduch¹ie, pomocou ¹peciálnej magnetickej karty.Program Gastro Pos & nbsp; je definitívny "musí ma»", ak chce slú¾i» vám na poslednej úrovni svetovej úrovne! Gastro Pos je lieèený a oceòovaný v mnohých veµkých gastronomických zariadeniach a luxusných baroch! Neváhajte u¾ o tom premý¹µa» a vytvorte ju tak, aby va¹e miesto vzrástlo na vy¹¹iu úroveò!